5. Atbildīgās struktūras un to kompetence

Saskaņā ar funkciju sadalījumu profesionālās izglītības sistēmu Latvijā var iedalīt 2 līmeņos: nacionālajā un skolas līmenī. Katras struktūras kompetences robežās tiek pieņemti lēmumi, regulējoši likumdošanas akti, katrā no līmeņiem tiek izstrādātas izglītības programmas.

1991.gadā pieņemtais Latvijas Republikas Izglītības likums nosaka katra līmeņa institūciju kompetenci.

Ministru Kabineta kompetence profesionālajā izglītībā:

 1. apstiprina dažādu mācību iestāžu izsniedzamo izglītības dokumentu paraugus un iegūšanas kārtību;
 2. pieņem lēmumus par augstskolu, zinātnisko iestāžu un valsts nozīmes vidējās speciālās izglītības, arodizglītības un dažāda tipa speciālo mācību iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un slēgšanu;
 3. apstiprina izglītības materiālās bāzes attīstību programmu (nodrošina tās realizāciju, nosaka mācību iestāžu materiālās bāzes normatīvus);
 4. nosaka visu mācību iestāžu finansēšanas normatīvus un to darbinieku minimālās algas likmes un minimālās amata algas;
 5. nosaka darbinieku kategorijas, uz kurām attiecināms termins ² pedagoģiskie darbinieki² .

 

Ar Latvijas Republikas Izglītības likumu ir noteikta šāda ministriju kompetenču sadale profesionālajā izglītībā:

Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence:

 • īsteno valsts politiku izglītībā;
 • slēdz starpvalstu sadarbības līgumus izglītības sfērā;
 • apstiprina mācību iestāžu paraugnolikumus un ministrijas pārziņā esošo mācību iestāžu nolikumus;
 • izsniedz licences mācību iestāžu atvēršanai, to profila vai statusa maiņai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ''Par uzņēmējdarbību'';
 • izsniedz akreditācijas lapas;
 • izstrādā un apstiprina izglītības standartus vidējai vispārējai izglītībai, kā arī kontrolē to ievērošanu visās mācību iestādēs;
 • koordinē arodizglītības un vidējo speciālo mācību iestrāžu plānu un programmu izstrādi;
 • kontrolē ministrijai pakļauto mācību un audzināšanas iestāžu finansiālo darbību;
 • atbild par izglītībai atvēlēto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • nosaka pedagoģisko darbinieku sagatavošanas saturu un kārtību, kvalifikācijas paaugstināšanas un atestācijas kārtību, izdod sertifikātus pedagoģiskajam darbam arodizglītības un vidējās speciālās izglītības mācību iestādēs;
 • pieprasa darba devējam lauzt darba līgumu ar mācību iestādes vadītāju , kurš nav pildījis savus darba pienākumus saskaņā ar Izglītības likuma vai darba līguma nosacījumiem.

Latvijas Republikas citu ministriju un resoru kompetence izglītībā:

 • likumā noteiktajā kārtībā dibina mācību un audzināšanas iestādes, saskaņā ar paraugnolikumiem izstrādā un apstiprina to nolikumus;
 • nosaka mācību saturu speciālajos priekšmetos, izstrādā mācību paraugplānus un programmu vadlīnijas arodizglītībā;
 • nosaka valsts prasību līmeni arodizglītībā un, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, - vispārējās izglītības proporcijas un līmeni mācību plānos;
 • izstrādā un apstiprina arodizglītības standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās mācību iestādēs;
 • nodrošina savā pārziņā esošo mācību un audzināšanas iestāžu darbību, finansētās no šim nolūkam atvēlētajiem budžeta līdzekļiem un kontrolē šo iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību.

Rajona pašvaldības kompetence profesionālajā izglītībā

Rajona pašvaldība:

 • uztur tās pārziņā esošās mācību un audzināšanas iestādes, dibina, reorganizē un slēdz tās, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgās nozares ministriju;
 • sadala pašvaldību mācību iestāžu pedagoģisko darbinieku algām atvēlētos valsts budžeta līdzekļus un valsts paredzētās mērķsubsīdijas;
 • izstrādā priekšlikumus mācību iestāžu tīkla optimizācijai;
 • pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo mācību un audzināšanas iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;
 • organizē pedagogu kvalifikācijas celšanu un koordinē metodisko darbu.

Latvijā ir izveidotas vairākas izglītības atbalsta iestādes, tādas kā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs, kā arī Profesionālās izglītības metodiskie centri, kuri darbojas Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības un Zemkopības ministriju pārziņā, Pieaugušo izglītības atbalsta centrs, u.c.