6. LIKUMDOŠANA - PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

Izglītības likumu, citus izglītību reglamentējošos tiesību aktus, kā arī valsts budžetu pieņem Saeima. Valsts nozīmes tiesību aktus pieņem Ministru kabinets. IZM izstrādā normatīvos dokumentus, nolikumus, vadlīnijas u.c., kas ir saistoši visām Latvijas izglītības iestādēm. Pēdējos gados ir pieņemti dažādi likumi un izstrādāti normatīvie akti, kas regulē profesionālo izglītību. Īpaši bagāts ar jauniem likumiem, koncepcijām, nolikumiem bija 1998. un 1999.gads.

1993.gadā pieņemtais likums “Par amatniecību” nosaka amatizglītības pamatprincipus.

1994.gadā apstiprinātie akreditācijas noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestādei tiek piešķirtas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu.

1995.gadā pieņemtais Augstskolu likums nosaka augstāko izglītības iestāžu autonomijas un organizatoriskos principus.

1997.gadā apstiprinātie licencēšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas licences uzņēmējdarbības uzsākšanai izglītībā.

1997.gadā IZM apstiprinātā izglītības klasifikācija tika izstrādāta ar mērķi radīt pamatu izglītības programmu informatīvās bāzes izveidei un nodrošināt vienotas izglītības statistikas datu bāzes izveidošanu, kā arī salīdzināmību ar citu valstu izglītības statistikas datiem.

1998.gadā IZM apstiprinātās “Profesionālās izglītības reformas konceptuālās pamatnostādnes” tika izstrādātas Phare projekta “Profesionālās izglītības reforma” ietvaros ar mērķi noteikt profesionālās izglītības reformas virzienus un uzdevumus.

1998.gadā IZM apstiprināja izglītības attīstības stratēģisko programmu “Izglītība 1998 – 2003” kā kompleksu programmu sastāvošu no 14 apakšprogrammām. Apakšprogrammas aptver galvenos attīstības virzienus visos izglītības veidos un visās izglītības pakāpēs.

1998. gadā pieņemtais Izglītības likums regulē izglītības sistēmu kopumā, nosaka valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju, profesionālo asociāciju, privāto personu, izglītības iestāžu, vecāku, studentu, tiesības un pienākumus, kā arī nosaka izglītības pakāpes, veidus, izglītības iestāžu tipus.

1998.gadā IZM apstiprinātie noteikumi par mācību plāniem nosaka galvenos principus mācību plānu izstrādē un apstiprināšanā.

1999.gadā IZM apstiprinātie noteikumi par gala eksāmeniem nosaka skolēnu un vecāku, izglītības iestāžu, eksaminācijas komisijas tiesības un pienākumus, kā arī eksaminācijas kārtību.

1999.gadā pieņemtais Vispārējās izglītības likums nosaka uzdevumus un atbildību vispārējā izglītībā, kā arī attiecības starp valsti, vietējām pašvaldībām, skolotājiem, skolēniem, vecākiem. Šis likums regulē vispārējās izglītības satura organizāciju.

1999.gadā pieņemtais Profesionālās izglītības likums nosaka:

  • profesionālās izglītības organizācijas, nodrošināšanas un kvalifikācijas piešķiršanas principus,
  • uzdevumus, kompetences un attiecības starp valsti, darba ņēmējiem, darba devējiem, skolotājiem un audzēkņiem,
  • profesionālās izglītības iegūšanas veidus,
  • profesionālās izglītības satura organizācija,
  • profesionālās izglītības finansēšanas principus.