7. STARPVALSTU SADARBĪBAS IEGULDĪJUMS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS REFORMĀ

Galveno finansiālo ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībai sniedz starpvalstu projekti. Šo projektu ietvaros tiek veidotas jaunas profesionālās izglītības programmas ar plašām pamatzināšanām arodā/specialitātē un integrētu vispārējās izglītības saturu, izglītoti skolotāji un skolu vadītāji, modernizēta mācību materiāli tehniskā bāze.

Pašreiz Latvijā tiek realizēti PHARE programmu projekti: ‘’Profesionālās izglītības reforma’’ , ‘’Biznesa izglītības reforma’’, ‘’Augstākās profesionālās izglītības reforma’’. Ir uzsākts projekts ‘’Profesionālā izglītība 2000’’. Tiek turpināti sagatavošanās pasākumi līdzdalībai Eiropas Savienības sadarbības programmā Leonardo da Vinci.

Minēto projektu vadību un realizāciju nodrošina Izglītības un zinātnes ministrijas dibinātā ‘’Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra’’.

Sadarbībā ar Vāciju tika realizēti projekti ‘’Profesionālās izglītības centra attīstība’’ un ‘’Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā’’.

Phare programma ‘’Profesionālās izglītības reforma’’

Realizācijas laiks : 1995.gada maijs - 1998.gada decembris

Programmas budžets: 3 milj. ECU

Mērķis: Veicināt Latvijas profesionālās izglītības sistēmas, struktūras un satura reformu, izglītības procesa modernizāciju un izglītības kvalitātes paaugstināšanu.

Projekta realizācijas rezultāts:

Izstrādātas vidējā līmeņa profesionālās izglītības programmas 10 specialitātēs, uzsākta jauno izglītības programmu īstenošana 18 pilotskolās. Sagatavoti mācību materiāli, izglītoti skolotāji un mācību iestāžu vadītāji, mācību iestādes nodrošinātas ar mācību procesam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un mācību literatūru. Izstrādātas profesionālās izglītības reformas konceptuālās pamatnostādnes un reformu attīstības stratēģiskā programma.

Phare programma ‘’Biznesa izglītības reforma’’

Realizācijas laiks : 1996.gada augusts - 1998.gada decembris

Programmas budžets: 1 milj. ECU

Biznesa izglītības reformu Latvijā aizsāka divpusējais Latvijas - Dānijas sadarbības projekts. Šā projekta ietvaros laikā no 1994.gada rudens līdz 1997.gada pavasarim tika izveidotas 3-gadīgās komercizglītības programmas 9.klašu beidzējiem un 1-gadīga programma 12.klašu beidzējiem. Kopā šīs programmas tiek īstenotas 15 mācību iestādēs. Visās 15 mācību iestādēs ir uzsākta un tiek turpināta 3-gadīgā izglītības programma, 1-gadīgā programma tiek īstenota 6 mācību iestādēs.

Mērķis: Palīdzēt Latvijas valdībai reformēt un attīstīt biznesa izglītības sistēmu, ietverot vidējo un augstāko profesionālo biznesa izglītību un pieaugušo biznesa tālākizglītību.

Projekta realizācijas rezultāts :

Izstrādāts profesionālās biznesa izglītības koncepcijas projekts, izveidotas koledžas 2-gadīgas studiju programmas un pieaugušo izglītības programmas, izstrādāti mācību materiāli, izglītoti skolotāji un mācību iestāžu vadītāji, mācību iestādes nodrošinātas ar mācību procesam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un mācību literatūru, paplašināts biznesa izglītību piedāvājošo mācību iestāžu tīkls Latvijā.

Phare programma ‘’Augstākās profesionālās izglītības reforma’’

Realizācijas laiks : 1997.gada maijs - 1999.gada decembris

Programmas budžets: 1.5 milj. ECU

Mērķis: Sekmēt Latvijas cilvēkresursu un institūciju tālāku attīstīšanu atbilstoši mūsdienīgas demokrātiskas sabiedrības un tirgus orientētas ekonomikas prasībām vidējās, pēcvidējās un augstākās profesionālās izglītības sektorā.

Programmas uzdevumi:

- Phare programmas ‘’Profesionālās izglītības reforma’’ ietvaros uzsākto 4-gadīgo profesionālās izglītības programmu izstrādes turpināšana un jaunu mācību materiālu izstrādes pabeigšana.

18 pilotskolu apgāde ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu vispārizglītojošo priekšmetu mācīšanai.

 • Augstākās profesionālās izglītības stratēīijas izstrāde.
 • Profesionālās izglītības valsts standartu sistēmas metodoloģijas izstrāde.
 • Profesionālās izglītības centra darbības pilnveidošana.
 • Reģionālo izglītības un eksaminācijas centru koncepcijas izstrāde.

Projekta realizācijas rezultāts:

Pilotskolas nodrošinātas ar mācību procesam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, sagatavoti jauni mācību materiāli, izstrādāti eksāmenu noteikumi un prasības, izstrādāts augstākās profesionālās izglītības stratēģijas koncepcijas projekts, profesionālās izglītības valsts standartu sistēmas izveides koncepcijas projekts, izveidots Profesionālās izglītības centra attīstības plāns, izstrādāta reģionālo mācību un eksaminācijas centru izveides koncepcija un veikta 2 pilotcentru izvēle.

Phare programma ‘’Profesionālā izglītība 2000’’

Realizācijas laiks : 1998.gada jūnijs - 2000.gads

Programmas budžets: 1.5 milj. ECU

Reformas programma ‘’Profesionālā izglītība 2000’’ balstīta uz pēdējos gados veiktajiem vidējās un augstākās profesionālās izglītības pārkārtošanas rezultātiem. Programmas mērķis ir nacionālās stratēģijas tālāka attīstība un ieviešana vidējā un pēcvidusskolas profesionālajā izglītībā, ietverot augstākās profesionālās izglītības sistēmas modernizāciju un reformu.

Mērķis: Palīdzēt Latvijas valdībai nodrošināt produktīva, konkurētspējīga un elastīga darba spēka attīstību, spējīgu izturēt Eiropas Savienības konkurences un tirgus spēku spiedienu.

Programmas uzdevumi:

 • Izglītības politikas attīstība.
 • Profesionālās izglītības vadības un pārvaldes mehānismu pilnveide.
 • Standartu izstrādes infrastruktūras izveide un ieviešana.
 • Profesionālās izglītības pārvaldes sistēmas pilnveidošana.
 • Izglītības satura sakārtošana koledžas līmenim.

Projekta realizācijas rezultāts:

Izstrādāts jauns Izglītības un zinātnes ministrijas administrācijas modelis, 40 Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieki izglītoti stratēģiskajā plānošanā, vadībā un administrācijā, modernizēts biroju aprīkojums 6-7 ministrijas departamentos. Izveidoti 2-3 darbojošies standartu komiteju modeļi, 2-3 nozarēs veikta darba tirgus prasību analīze, izstrādāti 2-3 nozaru kvalifikāciju standarti, izstrādātas 2-4 koledžas līmeņa studiju programmas.

Latvijas - Vācijas projekts ‘’Profesionālās izglītības centra attīstība’’

Realizācijas laiks : 1996.gads - 1998.gads

Mērķis: Pilnveidot Profesionālās izglītības centra darbību un paaugstināt darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:

 • Profesionālās izglītības programmu analīze, nosakot to atbilstību darba tirgum un jaunu pilnveidotu izglītības programmu izstrāde.
 • Izglītības apguves kvalitātes noteikšanas sistēmas izveide. Eksaminācijas centru nodrošināšana ar metodiskajiem materiāliem.
 • Mācību līdzekļu izstrādes un izdošanas organizēšana.
 • Skolotāju un profesionālās izglītības centra darbinieku izglītošana.

Projekta realizācijas rezultāts:

Izstrādātas jaunas izglītības programmas, organizēta mācību līdzekļu izstrāde un izdošana, aktualizētas profesionālo kvalifikāciju prasības, izveidots metodiskais un materiālais nodrošinājums eksaminācijas centriem, izglītoti skolotāji un Profesionālās izglītības centra darbinieki.

Latvijas - Vācijas projekts „ Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” .

Realizācijas laiks: 1994.gads - 1999.gads

Projekta finansējums: VFR TRANSFORM programma (1998.g. apm. 25 tūkst. Ls)

Mērķis: Nodrošināt Latvijas lauksaimniecības sektoru ar kvalificētiem speciālistiem, kuri būtu apguvuši modernas lauksaimniecības tehnoloģijas un uzņēmējdarbības izglītību, kā arī būtu spējīgi patstāvīgi vadīt lauksaimniecības rakstura uzņēmumus.

Programmas uzdevumi:

- Izglītības programmas projekta sagatavošana un realizēšanas uzākšana.

- Kvalifikācijas kursu organizēšana.

- Mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde.

- Tehnisko līdzekļu iegāde.

- Skolotāju izglītošana.

Projekta realizācijas rezultāts:

Izglītības programmas ieviešana Laidzes, Priekuļu un Smiltenes lauksaimniecības tehnikumos. Izglītības programmas piemērošana četrgadīgajai izglītībai Smiltenes, Saulaines un Vecbebru lauksaimniecības tehnikumos.

Līdzdalība Eiropas Savienības izglītības programmā Leonardo da Vinci

1996.gada decembrī Latvija parakstīja līgumu ar Eiropas Komisiju par līdzdalību sagatavošanās pasākumos, lai iesaistītos Leonardo da Vinči programmā. Leonardo da Vinči ir Eiropas Kopienas programma profesionālās izglītības attīstīšanai.

Programmas darbības mehānisms ir projektu konkurss valsts un Eiropas Savienības līmenī par:

 • pilotprojektiem mācību materiālu un metodikas, izglītības programmu izveidē;
 • stažēšanās un apmaiņas programmām;
 • pētījumiem un problēmu analīzi.

No 1996.gada notiek sagatavošanās pasākumi iestājai Leonardo da Vinči programmā. Ir iekārtotas darba telpas, notiek darbinieku izglītošana. Tiek veikti informatīvi pasākumi par programmas norisi un iespējām tajā iesaistīties.

Finansējums sagatavošanās pasākumiem: 415 000 ECU.

Realizācijas laiks: 1996.gads - 1998. gada rudens

Paredzēts, ka Latvija Leonardo da Vinči programmas pamatdarbībā ir iesaistījusies no 1998.gada rudens.

Programmas finansējums: 2 760 000 ECU.

Realizācijas laiks: 1998.gada rudens - 2000. gads

Starpvalstu sadarbību daudzas Latvijas profesionālās izglītības iestādes ir uzsākušas piedaloties Phare un Leonardo projektu īstenošanā. Atsevišķas profesionālās izglītības iestādes starptautiskās sadarbības partnerus ir atradušas pašas vai sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Piemēram, Cēsu 4.arodvidusskola sadarbojas ar Vācijas Fērdenas apgabala Amatniecības kameru, Dobeles amatu skola ar Zviedrijas Engelholmas pašvaldību, Liepājas Jūrniecības koledža ar Dānijas arodizglītības departamentu. Dažādos Starptautiskās sadarbības projektos ir iesaistījusies Olaines Mehānikas un Tehnoloģijas koledža, Rīgas 5.arodvidusskola sadarbojas ar Vācijas poligrāfijas mašīnbūves uzņēmumu Haidelberg (IZM dati). Minētie piemēri neaptver visu starptautisko sadarbību skolu līmenī, bet tie ir piemēri, ka arī skolu līmenī notiek iesaistīšanās dažādos projektos.