Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā

 

Izmantotā literatūra

1.      BO VAS Nodarbinātības valsts dienests. Ziņojums par 1999. gada darba rezultātiem – Rīga, 2000.

2.      Darbaspēka apsekojumu galvenie rādītāji (2000.g. maijs) – Rīga: CSP, 2000.

3.      Darbaspēks Latvijā / Darbaspēka apsekojuma rezultāti, 1999.gada maijs / Statistikas biļetens – Rīga: CSP, 1999.g. novembris.

4.      Izglītības iestādes Latvijā 1999./2000. mācību gada sākumā. /Statistikas biļetens. – Rīga: CSP, 2000.

5.      Latvijas profesionālās izglītības mācību iestādes /Statistikas dati 1996./97. mācību gads – Rīga: IZM, 1997.

6.      Latvijas profesionālās izglītības sistēmas atbilstības jaunajiem ekonomiskiem apstākļiem analīze – Rīga : AIC, 1998.

7.      Latvijas statistikas gadagrāmata 2000 – Rīga: LR CSP, 2000.

8.      Pārskats par Latvijas Republikas profesionālās izglītības mācību iestādēm 1999./2000. mācību gada sākumā – Rīga: IZM, 2000.

9.      Profesiju apsekojumu rezultāti Latvijā 1999.gada oktobrī /Statistikas biļetens – Rīga: CSP, 2000.g. aprīlis.

10.  Profesionālās karjeras izvēles centra 1999.gada darba pārskats – Rīga, 2000.

 

Interneta resursi:

Centrālās Statistikas pārvaldes mājas lapa : www.csb.lv

Profesionālās karjeras izvēles centra mājas lapa: www.karjerascentrs.lv

LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa:  www.izm.lv

Nodarbinātības Valsts dienesta mājas lapa: www.nvd.gov.lv

Nākošā nodaļa

Satura rādītājs
Uz ziņojuma sākumu

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv