Akadēmiskās informācijas centrs -
Latvijas nacionālā observatorija

Uz satura rādītāju

Profesionālā izglītība
un darba tirgus Latvijā

 Rīga, 2001

Sastādītāji:

Baiba Ramiņa, Vija Hodireva, Bruno Martuzāns, Inese Cvetkova,
Solvita Siliņa

 Darbā izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Profesionālās karjeras izvēles centra un Nodarbinātības Valsts dienesta dati.

Uz satura rādītāju

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA

Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv
    

Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā
Nacionālās observatorijas ziņojums

SATURS

Ievads

Nodarbinātība Latvijā
     Nodarbinātība un izglītības līmenis
     Darba alga un izglītības līmenis

Darba meklētāji Latvijā
     Darba meklētāji pilsētās
          Darba meklētāju pilsētās izglītības līmenis
          Darba meklētāju pilsētās iepriekšējā darba pieredze
     Darba meklētāji laukos
          Darba meklētāju laukos izglītības līmenis
          Darba meklētāju laukos iepriekšējā darba pieredze

Profesijas un iemaņas. Piedāvājums un pieprasījums
     Darba tirgū pieprasītās profesijas un iemaņas
     Profesijas, kuras izvēlas skolēni

Profesionālās izglītības reforma
     Pārmaiņas likumdošanā
     Profesionālās izglītības iestādes
     Izglītības programmu piedāvājums
     Atskaitītie audzēkņi
     Audzēkņu reģionālā migrācija
     Profesionālās izglītības iestāžu absolventu nodarbinātība

Darba devēji un profesionālā izglītība
     Sociālo partneru iesaistīšana
     Darba devēju prasības jaunajiem speciālistiem
     Darba devēju uzskati par profesionālās izglītības sistēmu

Tālākizglītība
     Profesionālās izglītības iestāžu absolventu tālākizglītošanās
     Reģistrēto bezdarbnieku profesionālā apmācība un pārkvalificēšana
         Pieprasījums pēc papildapmācības kursiem
         Invalīdu darba meklētāju apmācība
          Apmācības kvalitāte
          Nacionālo minoritāšu bezdarbnieku papildapmācība

Secinājumi

Izmantotā literatūra

Pielikums
 

Uz ziņojuma sākumu