PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MODERNIZĀCIJA LATVIJĀ

Latvijas Nacionālās observatorijas 2001.gada ziņojums

 

Ievads

Šis ziņojums ir tapis kā Eiropas Izglītības fonda (ETF) un Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtīts pētījums. Šis ir jau sestais gadskārtējais Latvijas Nacionālās observatorijas ziņojums Eiropas Izglītības fondam. ETF noteiktie ziņojuma uzdevumi ir:

 • Aprakstīt esošo situāciju profesionālajā izglītībā;

 • Atspoguļot notiekošās pārmaiņas profesionālajā izglītībā;

 • Atspoguļot sasniegumus profesionālajā izglītībā;

 • Norādīt uz šķēršļiem profesionālās izglītības attīstībā un dot ierosinājumus to pārvarēšanai.

LR Profesionālās izglītības likums (2001. gada 5.jūlija redakcijā) nosaka, ka profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi:

 1. profesionālās pamatizglītības programmas;

 2. arodizglītības programmas;

 3. profesionālās vidējās izglītības programmas;

 4. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) programmas;

 5. profesionālās tālākizglītības programmas;

 6. profesionālās pilnveides izglītības programmas;

 7. profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Atbilstoši ETF dotajai ziņojuma struktūrai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības; profesionālās vidējās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas aprakstītas nodaļā 3.4. Sākotnējās profesionālās izglītības modernizācija.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmas aplūkotas nodaļā 3.5. Tālākizglītības modernizācija.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas šai ziņojumā netiek aprakstītas, jo tās tiks ieviestas no 2001.gada 1.septembra.

LR Augstskolu likums nosaka, ka atbilstoši valsts akreditētajai studiju programmai augstskolās var iegūt gan akadēmisko izglītību, gan ceturtā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un šādus profesionālos grādus: bakalaurs, maģistrs. Augstskolās realizētās profesionālās izglītības programmas šai ziņojumā netiek aprakstītas.
Izglītības aprakstam izmantoti statistikas dati 2000./01. mācību gada sākumā.
Ziņojumā aprakstīta situācija profesionālajā izglītībā līdz 2001.gada 1.septembrim.

Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir informatīvo materiālu, dokumentu, statistikas datu apkopošana un analīze.

Galvenie datu avoti - LR Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati, Nodarbinātības valsts dienesta (NVD) dati, ANO Attīstības programmas pārskati, LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) dati, Ekonomikas ministrijas ziņojumi.

Svarīgi atzīmēt, ka šajā darbā, analizējot bezdarba līmeni, tiek izmantoti gan darbaspēka apsekojumu rezultāti, gan NVD dati.

Ziņojuma sagatavošanas laikā Latvijas Nacionālās observatorijas darbinieki konsultējās ar pārstāvjiem no šādām organizācijām: LR Izglītības un zinātnes ministrija, IZM Profesionālās izglītības centrs, LR Centrālā Statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts dienests, Profesionālās karjeras izvēles centrs, Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra, Latvijas Darba devēju konfederācija u.c.

Nākošā nodaļa
Satura rādītājs


Uz ziņojums sākumu

 

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv