PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MODERNIZĀCIJA LATVIJĀ

Latvijas Nacionālās observatorijas 2001.gada ziņojums

 

6. Pētījumi par profesionālo izglītību

2000.gadā IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departaments pasūtījis šādus pētījumus:

 • turpinās – Profesionālās izglītības programmu īstenošanas iespējas valsts valodā grupās ar krievu mācībvalodu, situācijas izpēte un analīze.
 • Vidējās izglītības mācību iestāžu absolventu darba gaitu izpēte.
 • Profesionālās izglītības programmu izmaksu ekonomiskā analīze un normatīvo koeficientu aprēķins.
 • Ceturtā profesionālā kvalifikācijas līmeņa speciālistu vieta un loma darba tirgū dažādās tautsaimniecības specialitātēs.

Latvijas Nacionālā observatorija 2001.gadā sagatavojusi šādus pētījumus:

Profesionālās izglītības modernizācija Latvijā – 2000.gada ziņojums;
Profesionālā izglītība un darba tirgus.

IZM Profesionālās izglītības centrs reizi divos gados organizē profesionālās izglītības iestāžu metodisko materiālu skati “Pieredze”.

Pētījumi par profesionālo izglītību tiek veikti arī Latvijas augstskolās (arī bakalaura un maģistra darbu līmenī).

1999. – 2001. gadā Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība kopā ar Ziemeļu tautu akadēmiju (NFA, Zviedrija) un Vācijas Pieaugušo izglītības institūtu (DIE) ES "Socrates" programmas ietvaros īstenoja projektu "Pieaugušo izglītības reģionālā stratēģiskā modeļa izstrāde". Tā rezultātā tapa materiālu krājums “Izglītība cilvēka nākotnei” – 1.daļa Situācija pieaugušo tālākizglītībā Madonas rajonā; 2.daļa Madonas rajona pieaugušo izglītības stratēģija. Šis pētījums ļāva noskaidrot reālo situāciju pieaugušo tālākizglītībā Latvijas laukos. Tā kā situācijas izpēte Madonas rajonā radīja ļoti lielu sabiedrības ieinteresētību projekts tika turpināts vēl 11 rajonos (Ogres, Cēsu, Talsu, Saldus, Limbažu, Jēkabpils, Aizkraukles, Jelgavas, Ludzas, Alūksnes, Daugavpils). Projekta materiāli ir apkopoti izdevumā “Iespējas izglītoties katram – 2001. Pieaugušo izglītības un cilvēkresursu attīstības plānošana 11 Latvijas rajonos.”

7. Starptautiskā sadarbība profesionālās izglītības modernizācijā

2000.gadā darbu sāka ES Leonardo da Vinci programmas 2.posms. Tajā Latvija piedalās kā pilnvērtīga dalībvalsts. 2000.gadā Leonardo da Vinci programmas ietvaros tika apstiprināti 54 mobilitātes projekti ar 289 dalībniekiem (piešķirtais finansējums EUR 446194), 2001. gadā 56 – ar 302 dalībniekiem (EUR 458780). 2000.gadā Leonardo da Vinci programmas projektos piedalījās 22 profesionālās izglītības iestādes un 2 augstskolas. Arī Nodarbinātības Valsts dienests aktīvi piedalās šai programmā.

2000.gadā tika apstiprināti 2 pilotprojekti (EUR 390000), 2001. gadā – 3 (EUR 620000).

Kā partneri Latvijas un citu valstu projektos 2000.gadā piedalījās 18 iestādes, 2001.gadā – 27 iestādes.

Leonardo da Vinci programmas projekti ir nozīmīgi profesionālās izglītības attīstībai, jo tie ļauj iegūt jaunu pieredzi, salīdzināt situāciju Latvijā un citās valstīs.

2000.gadā sadarbībā ar Latvijas un ES valstu partneriem, tika realizēts ES finansēts Tempus projekts “Tālākizglītības attīstība Latvijā”. Projekta ietvaros tika izstrādāti 5 tālākizglītības moduļi. Tie paredzēti valsts pārvaldes institūcijās strādājošajiem, kuru amata pienākumi ir saistīti ar Eiropas integrācijas jautājumiem. Minētā ES Tempus projekta ietvaros tika izveidots un aprīkots Tālākizglītības un Eiropas integrācijas resursu centrs, kas paredzēts valsts pārvaldes darbinieku un citu mērķa grupu profesionālās pilnveides vajadzībām.

ETF projekta ''Akcentu un struktūras maiņa arodpedagoģiskajā izglītībā'' ietvaros notikušas šādas aktivitātes:

- konference ''Arodizglītības attīstība saistībā ar darba tirgus prasībām'';
- semināri -5, praktiskās nodarbības – 4 (sadarbībā ar Somijas partneriem);
- vadlīnijas mācīšanas/mācīšanās metožu pilnveidei;
- vadlīnijas arodpedagogu izglītotājiem;
- arodpedagogu izglītotāju sadarbības tīkla (TTN) projekts (sadarbībā ar CEDEFOP);
- līdzdalība Latgales novada izglītības izstādē (2informatīvie materiāli;  seminārs "Aktualitātes
  arodpedagogu tālākizglītībā").

Pirmsiestāšanās pasākumu lauksaimniecībai un lauku attīstībai sagatavošanai 2001. gadā tika realizēts Dānijas- Latvijas projekts “Atbalsts SAPARD programmas īstenošanai”.

Lauku attīstības plānā SAPARD ir izstrādāts Pavadošais pasākums 1. “Apmācības”.

Tā pamatojumā teikts: “Profesionālā apmācība laukos tiks vērsta uz no lauksaimniecības aizejošā darbaspēka, zemnieku un lauksaimniecisko izglītību ieguvušo jauniešu pārkvalifikāciju, radot tiem iespēju iesaistīties alternatīvās nodarbinātības darbības sfērās.

Otrais apmācību bloks būs saistīts ar zināšanu apguvi lauksaimnieciskās produkcijas kvalitātes, vides aizsardzības un dzīvnieku labturības prasību ievērošanu saimniecībās, radot priekšnoteikumus konkurētspējīgas un videi un cilvēku veselībai nekaitīgas produkcijas ražošanai.”

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība kopā ar Ziemeļu tautu akadēmiju (Zviedrija), , Lietuvas Pieaugušo izglītības apvienību, Igaunijas Neformālās pieaugušo izglītības apvienību no 2000. – 2002.gadam realizē projektu “NEATPALIEC ZINĀŠANĀS - APSTEIDZ IESPĒJĀS!”

Sadarbojoties Ziemeļu un Baltijas valstu pieaugušo izglītības organizācijām, projekta mērķi ir:

 • izstrādāt pieaugušo izglītības pasniedzēju kompetences un to novērtēšanas kritērijus,

 • sekmēt pieaugušo izglītības pasniedzēju un pieaugušo izglītības multiplikatoru sagatavošanu projekta dalībvalstīs, izstrādājot un īstenojot jaunu apmācības programmu.

 

Sagaidāmie projekta rezultāti Latvijā ir:

 • jauna pieaugušo izglītības pasniedzēju izglītības programma 120 stundu apjomā,

 • “Pieaugušo izglītības pasniedzēja rokasgrāmata”,

 • pieaugušo izglītības pasniedzēju izglītības koncepcijas projekts,

 • pieaugušo izglītības pasniedzēju sertifikācijas projekts,

 • pieaugušo izglītības pasniedzēji - multiplikatori.

 

Nākošā nodaļa

Satura rādītājs
Uz ziņojuma sākumu

 

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA
Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv