Akadēmiskās informācijas centrs –
Latvijas Nacionālā observatorija

Uz satura rādītāju

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MODERNIZĀCIJA LATVIJĀ

 

Latvijas Nacionālās observatorijas
2001.gada ziņojums

Rīga   2001

 

Sastādītāji: Baiba Ramiņa, Vija Hodireva, Solvita Siliņa

 Observatorijas darba grupā piedalījās un/vai sagatavoja nepieciešamo informāciju un komentārus: M.Behmane, M.Dreimane, I.Jansone, A.Joma, G.Krusts, J.Kušnere,  I.Simanoviča, Dz.Tillere, I.Upeniece, Z.Priede.

Ziņojums sagatavots pēc Eiropas Izglītības fonda (European Training Foundation) un Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma. Tas pārstāv Latvijas Nacionālās observatorijas viedokli.

Uz satura rādītāju

AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRS –
LATVIJAS NACIONĀLĀ OBSERVATORIJA

Vaļņu iela 2, Rīga, LV – 1050
Telefons: 7212317; 7225155
Fakss: 7221006
E-pasts: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv
    

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS MODERNIZĀCIJA LATVIJĀ

Latvijas Nacionālās observatorijas 2001.gada ziņojums
R
īga   2001

     
 

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads
1. Sociālekonomiskais fons
      1.1. Ekonomikas attīstība
      1.2. Demogrāfija

2. Darba tirgus fons
      2.1. Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte
      2.2. Nodarbinātība
            2.2.1. Strukturālas izmaiņas nodarbinātībā
            2.2.2. Nodarbinātība privātajā sektorā
            2.2.3. Nodarbinātības iespējas izglītības iestāžu beidzējiem
     
2.3. Bezdarbs
      2.4. Darba tirgus politika
     
2.5. Prasmes, kas ekonomikā būs nepieciešamas nākotnē
      2.6. Secinājumi

3. Profesionālās izglītības un apmācības modernizācija
      3.1. Ievads
      3.2. Cilvēkresursu attīstības stratēģija un prioritātes Nacionālajā attīstības plānā
      3.3. Gatavošanās Eiropas strukturālo fondu izmantošanai
      3.4. Sākotnējās profesionālās izglītības modernizācija
            3.4.1. Sākotnējās profesionālās izglītības sistēmas struktūra un organizācija
            3.4.2. Atbildīgās institūcijas
            3.4.3. Finansēšana
            3.4.4. Sociālais dialogs un sabiedrības iesaistīšana
            3.4.5. Mācību plāna attīstība
            3.4.6. Likumdošana
            3.4.7. Sākotnējās profesionālās izglītības vājās un stiprās puses
      3.5. Tālākizglītības modernizācija
            3.5.1. Tālākizglītības nodrošinājums no piedāvājuma perspektīvas
            3.5.2. Tālākizglītības nodrošinājums no pieprasījuma perspektīvas
            3.5.3. Atbildīgās institūcijas
            3.5.4. Finansēšana
            3.5.5. Sociālais dialogs un sabiedrības iesaistīšana
            3.5.6. Mācību plānu attīstība un prasmju novērtēšana
            3.5.7. Likumdošana
            3.5.8. Tālākizglītības vājās un stiprās puses
      3.6. Saiknes starp sākotnējo un tālāko profesionālo izglītību
      3.7. Profesionālā orientācija un konsultēšana

4. Menedžeru (vadītāju) sagatavošana

5. Profesionālās izglītības pedagoģiskie darbinieki
      5.1. Profesionālās izglītības sistēmas skolu vadītāji, skolotāji
      5.2. Vispārēja skolotāju un arodskolotāju sagatavošana
            5.2.1. Skolu vadītāju sagatavošana
            5.2.2.Vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju sagatavošana
            5.2.3. Profesionālo priekšmetu skolotāju sagatavošana.
      5.3. Skolotāju un arodskolotāju kvalifikācijas celšana

6. Pētījumi par profesionālo izglītību

7. Starptautiskā sadarbība profesionālās izglītības modernizācijā

8. Secinājumi: problēmas un nākotnes vajadzības

Izmantotā literatūra

 

Uz ziņojuma sākumu