Curriculum Vitae

Prof. Andrejs Rauhvargers

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Akadēmiskā darba pieredze

Izglītība

Svešvalodas
Apbalvojumi

 

 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

Publikācijas

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs ar referātiem

Starptautisku zinātnisku un akadēmisku izdevumu redaktors

Valsts pasūtītie pētījumi

Starptautiskie projekti

Latvijas un starptautisko projektu, programmu ekspertu komisiju loceklis

 

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA 2001-2006

Vieslekcijas, skolas u.c. ārzemju augstskolās

Docētie studiju kursi

Izstrādātie studiju kursi

Sagatavotie mācību līdzekļi

 

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS 2001-2006

LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis;

Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis

Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Profesors vadībzinībās – ievēlēts LU pedagoģijas un psiholoģijas institūta Profesoru padomē

                                           2006. gada 15. maijā

Iepriekšējie:

Asociētais profesors – ievēlēts LU pedagoģijas un psiholoģijas institūta Profesoru padomē 2002. gada decembrī

Docents (ar PSRS VAK apstiprinātu diplomu), 1984.g.

Ķīmijas zinātņu kandidāts, 1979, nostrificēts kā Dr.Chem, 1992.

Akadēmiskā u.c. darba pieredze

2002 - pašlaik

LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes profesors,
LU padomnieks

2001 –pašlaik

Ģenerālsekretārs, Latvijas Rektoru padome

1999- 2000

Valsts sekretāra vietnieks izglītības stratēģijā un starptautiskajā sadarbībā, Izglītības un zinātnes ministrija

1994- 1999

Akadēmiskās informācijas centra direktors

1992- 1993

Prorektors ārējā sadarbībā Latvijas Medicīnas akadēmijā

1980- 1993

Vec. pasniedzējs, docents, katedras vadītājs Latvijas Medicīnas akadēmijā

1975-1980

aspirants, inženieris LVU ķīmijas fakultāte

1972-1975

(paralēli studijām), vec. laborants, inženieris LVU ķīmijas fakultātē

Pārvalda svešvalodas (līmenis 5 ballu skalā)

 Valoda

Lasīšana

Runa

Rakstīšana

angļu

5

5

5

krievu

5

5

5

vācu

1

2

-

somu

1

2

-

Izglītība

09.1970- 06.1975

LVU ķīmijas fakultāte, absolvējis ar diplomu ķīmijā (radiācijas ķīmija)

10. 1975 – 09.1978

LVU ķīmijas fakultāte, aspirantūra

08.1981 – 05. 1982

Pēcdisertācijas zinātniskā stažēšanās Jiveskiles universitātē, Somijā

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

Valsts pasūtītie pētījumi

IZM 2001-11

Latvijas augstākās izglītības sistēmas un studiju programmu analīze

2’800 Ls

2001.

Atb. izpild.

IZM 2001- 8

Studentu sekmju novērtēšana augstākajā izglītībā – Latvijas augstskolas salīdzinājumā ar ECTS

2’130 Ls

2001.

Atb. izpild.

IZM 2001-26

Augstākā izglītība Latvijā – izdevuma sagatavošana angļu valodā

3’574 Ls

2001.

Izpild.

IZM 01-23/18

Konsultāciju process Latvijā par ES mūžizglītības memorandu

1’600 Ls

2001.

Izpild

ĀM 2000-172

Nosacījumi ES profesionālo kvalifikāciju atzīšanas principu attiecināšanai uz LR iedzīvotājiem

4’800 Ls

2000

Vad.

Starptautiskie projekti

1

Socrates proj. 2006-1443/001-001 SO2 81AWB

Bologna process Stocktaking (Pētījums par augstākās izglītības paoltikas rezultātiem Boloņas procesā 46 Eiropas valstīs)

268’420 EUR

2006-2007

Vadītājs

2

Socrates proj. 3503/001 SO2 61-NAR

Using learning outcomes and qualification frameworks - Baltic States seminar

19’456 EUR

2005-2006

Vadītājs

3

Socrates proj. 3786/001-001 SO2-81AWB

Improving the Recognition System in terms of Bologna Work Programme"

40’000 EUR

2004-2005

Vadītājs

4

1660/001-001 SO2-21BOPR

Promoting Bologna process
in Latvia II

10’000 EUR

2006-2007

Dalībn.

5

Socrates proj. 2005-0188/01-001 SO2-21BOPR

Promoting Bologna process in Latvia

10’000 EUR

2004-2005

Dalībn.

6

Socrates projekts

Elaboration of a qualifications framework for the European higher education area

60’000 EUR

2004-2005

Dalībn.

7

Nīderandes – Polijas projekts MATO2/PL/9/1

Strategy for Recognition of EU Professional Qualifications in Poland Under the General System

200’000 EUR

2003-2004

Projekta sadaļas vadītājs

8

Nīderlandes-Latvijas projekts MATO/LV/9/1

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Latvijā saskaņā ar ES nosacījumiem

700’000 NLG

2001-2002

2 projekta sadaļu vadītājs

9

Somijas –Latvijas projekts

Akadēmisko kvalifikāciju atzīšana Latvijā saskaņā ar ES nosacījumiem

168’198 EUR

2001-2002

Vadītājs

 

Latvijas un starptautisko projektu, programmu ekspertu komisiju loceklis

1.      Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas dalībnieks (kopš 2000. gada)

2.      Eiropas Universitāšu Asociācijas Eiropas kopīgo maģistra grādu projekta ekspertu padomes loceklis (2002-2003)

3.      Eiropas Universitāšu Asociācijas Rektoru padomju ģenerālsekretāru grupas dalībnieks (kopš 2001)

4.      Eiropas Universitāšu Asociācijas Boloņas procesa konsultantu grupas dalībnieks (kopš 2002)

5.      UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības apakškomisijas priekšsēdētājs (kopš 2000)

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē

1.      Rauhvargers, A. Tools for recognition: the legal framework of the Lisbon Recognition Convention. In: Making Bologna Work. European University Association & Rabe Verlag, Stuttgart-Brussels, 2006, 20 lpp

2.      A. Rauhvargers and S. Bergan (eds.) Recognition in the Bologna process: policy development and the road to good practice. Council of Europe Higher Education Series No 4, ISBN 10: 92-871-5943-2; ISN 13: 978-92-871-5943-4, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006, 202 pages.

3.      Rauhvargers A. Augstskolu absolventu bezdarba situācijas izvērtējums un pasākumi absolventu nodarbinātības paaugstināšanai. ISBN1 407 2157 LU Raksti No 697: Izglītības vadība, Rīga, LU, 2005, 129-137 lpp.

4.      Rauhvargers A., Dementjeva O. Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveides principi Latvijas augstākajai izglītībai, ISBN1 407 2157 LU Raksti No 697: Izglītības vadība, Rīga, LU, 2006, 27.- 36. lpp.

5.      Rauhvargers A., Dementjeva O. Attīstība Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā: Panākumu izvērtējums līdz 2005. gadam. - Latvijas Kristīgās Akadēmijas zinātniskie raksti, No 1, 2006, 17-48 lpp..

6.      Bergan S., Rauhvargers A., The Council of Europe/UNESCO (Lisbon) Recognition Convention – what is it and how to use it. In: Council of Europe Higher Education series No 3, ISBN 92-871-5903-3 (French edition ISBN 92-871-5902-5), Council of Europe, Strasbourg, 2005, pp.7-24

7.      Bologna working group on qualifications frameworks (Berg. M, Rauhvargers A., Gönczi E., MacKenna I., Saint-Gerand J.). Framework for Qualifications of the European Higher. Education Area, ISBN 87-91469-54-6, Copenhagen, 2005, 200 p.

8.      Rauhvargers A., Dementjeva O. Bologna process developments in the period between Berlin and Bergen ministerial conferences (2003-2005) and half-way stocktaking. Proceedings of the 27th Forum of the European Association for Institutional Research (EAIR), Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005, 23 pages , publication on CD-ROM

9.      Rauhvargers, A. Contribution of accreditation/ quality assurance to recognition of qualifications. International Conference “Accreditation in the European Higher Education Area – Different Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, 6-8 July 2005, 8 pages // Internet http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf

10.  Rauhvargers, A. Improving the recognition of qualifications and study credit points in the European higher education area. Official Bologna  conference "Improving the Recognition system", University of Latvia, 3-4, Dec. 2004, 23 pages, Conference CD-ROM

11.  Rauhvargers, A. Berlin ministerial conference as a turning point in joint policies for higher education in Europe: new assignments for Europe and Latvia. Humanities and Social Sciences Latvia. 2(42) 2004, pp.5-22.

12.  Rauhvargers, A. Country report Latvia – in: Stefanie Schwarz, Don Westerhijden (eds.), Accreditation in the framework of Evaluation activities. Proceedings of the international conference „Shaping the European Area of Higher Education and Research”, Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003, ISBN 3-930813-78-5, Publisher: Gewerkshaft Erziehung un Wissenschaft, Frankfurt am Main, 2004, pp.245-294

13.  Rauhvargers, A. Improving the Recognition of Qualifications in the Framework of the Bologna Activities. – European Journal of Education, vol. 39 No 3, September 2004, pp.331- 348.

14.  Rauhvargers, A. Latvia: Completion of the first accreditation round; What next? – in: Stefanie Schwarz, Don Westerhijden (eds.) „Accreditation and Evaluation in the European Higher Education Area”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-London-Boston, ISBN-1-4020-2796-6, 2004,. pp.275-297

15.  Rauhvargers, A. Bergan, S. & Divis, J. United we stand: the recognition of joint degrees. - Journal of studies in International education, 2003, Vol.7. No 4. pp. 342-353

16.  Rauhvargers, A. Development of joint degrees - a tool for creation of European Higher Education Area, in Press. UNESCO Global forum on Quality assurance and recognition, Proceedings of the 1st Forum meeting, 12-18.Oct, 2002, UNESCO publishing, Paris, 2003, pp.117-121

17.  Rauhvargers, A.  Recognition: from acknowledgement of foreign diplomas to an essential part of the Bologna process. In:  Recognition issues in the Bologna process.  Council of Europe publishing, 2003, pp 55-67.

18.  Rauhvargers, A. Recognition and qualifications’ frameworks. Developments in the Recognition Field. European Association for International Education, publication for 16th Annual Conference, Vienna, 2003, pp 15-16.

19.  Rauhvargers, A. High Expectations: Joint Degrees as a Means to a European Higher Education Space– International Educator (New York), Vol. XII No1, Winter 2003, pp-26-31.

20.  Rauhvargers, A. Latvia in Bologna process. Report. – Latvian Rectors’ Council and Latvian Academic Information Centre, 2003, pp. 19-32, //Internet http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Latvia.pdf

21.  Rauhvargers, A. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika. Latvijas vēsture, 2002 No 1(45), pp. 9-22.

22.  Rauhvargers, A. Joint degree study. In: C.Tauch and Rauhvargers, A. Survey on joint degrees and master degrees in Europe, European University association, Geneva-Brussels, 2002, pp. 27-43

23.  Rauhvargers, A. Joint degrees in Europe – EAIE Forum, European Association for International Education, Winter  (November) 2002, vol.4. No3, pp 56-57

24.  Rauhvargers, A. Recognition in the European region - response to recent challenges from inside and outside. Globalization and the market in Higher Education: Quality, Accreditation and Qualifications, UNESCO Publishing & Economica, London-Paris-Geneva, 2002 pp. 73-82

25.  Rauhvargers, A. Shaping our own future in the European Higher Education Area, EAIE Forum, vol 3 No 2 Summer 2001, pp 26-28

26.  Rauhvargers, A. Recognition problems and solutions of transnational education – the Code of Good practice. – EAIE Forum, European Association for International Education, Spring 2001, vol.3.No1, pp.28-29

27.  Bergan S., Rauhvargers, A. and Divis J. Recognition issues in Bologna process, EAIE Forum, vol. 3 No1 Spring 2001, pp 26-27

28.  Bergan S., Divis J., Rauhvargers, A. Bridges over the troubled waters: Bologna and the Recognition of Qualifications - Journal of Studies in International education, 2001, Vol.4. No 2, pp. 61-87

29.  Rauhvargers, A. TEMPUS in Latvia - impact study, European Commission, Riga, 2001, 96 p.

30.  Rauhvargers, A.Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākajā izglītībā un Latvijas vieta tajos. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, tēžu krājums, Rīga, 2001, 92. lpp

31.  Rauhvargers, A. News of the recognition field: recognition community works towards meeting the challenges brought by Bologna process. In: News of the recognition field. – ACE professional section of the EAIE, Tampere, 2001, pp. 6-9.

32.  Rauhvargers A.. Qualifications: instruments and structures for recognition -  Proceedings, Council of Europe Workshop on structures and qualifications, Krajanska Gora, 9-10 November 2000, Council of Europe, 2000, pp. 61-87

33.  Rauhvargers A.. Izglītības diplomu starptautiska atzīšana,- Diplomatzīšanas Rokasgrāmata ,Rīga, 2000, 6-18. lpp

34.  Regulated professions in Latvia. Authors - J.Bruzguls, A. Rauhvargers, I.Treimane, I.Jansone, B.Petersone, B.Ramina. Academic Information centre - Latvian National Observatory, Riga, 1998, 56 p.

35.   Survey of Tertiary Vocational Education in Latvia, A.Joma, B.Ramina, A.Rauhvargers. – ETF national Observatory in Latvia, 1997., 23 p.

36.    Vocational education in Latvia - National report to European Training foundation. B. Ramina, A. Rauhvargers, B. Martuzans.  Academic Information centre - Latvian National Observatory, Riga, 1999, 48 p.

37.   Tertiary vocational education – Workshop report  (A. Rauhvargers, G.Krusts (LV), B.Ramiņa (LV), R.Neudorf (Est), E.Raudsepp (Est), V.Dienys (LT), A.Levickas (LT), R.Pusvaškis (LT), J.Vantuch (SL), D.Brendzova (SL), R. Stappert (NL), L. Bollaert (B), M.A. Hennessey (CoE), J.P. Jallade (F), T. Schroeder (ETF))  .  Academic Information centre - Latvian National Observatory, Riga  1999, 11p.

38.  A. Rauhvargers. Objectives and tasks of academic and professional higher education in modern Europe and in Latvia, In: Proceedings, international conference: Profeesional education in economics, 11-12. Feb 1999,Riga,1999, p. 45

39.  Rauhvargers A., I.Brensone (eds). Higher education in Latvia, Academic Information centre - Latvian ENIC/NARIC Riga, 1999, 292 p

40.  Rauhvargers A., Brensone I.. Ārvalstu izglītības sistēmas – Rīga, Akadēmiskā informācijas Centrs, 1997, 42 lpp.

41.  Rauhvargers A.. Democracy and governance in Higher Education: Latvia. In: Legislating for Higher Education in Europe vol. 2 , Council of Europe and Kluwer Law, The Hague /London/ Boston, 1998, pp. 277- 285

42.  Rauhvargers. A. Latvia's Current education system - World education news and Reviews Vol.8. No 2, New York, 1995, pp. 10-18

43.  Rauhvargers A., Čakste J.. Relations Between state and Higher Education: Latvia. In:  Legislating for Higher Education in Europe vol. 1 , Council of Europe and Kluwer Law, The Hague/London/Boston, 1996,pp.191-198

44.  Rauhvargers A., J.Dzelme. Multilingual lexicon in Higher Education; Country section- Latvia, UNESCO European Centre for Higher education; K G Saur, Munchen, London- New Providence-Paris , 1996, pp.115-126

Piedalīšanās konferencēs ar referātiem

1.      Rauhvargers A. The Bologna process in Europe – Canadian Acssociation of Graduate Schools 2006 Conference, Quebec City, 1-3. Nov 2006.

2.      Rauhvargers A. Quality assurance and recognition of qualifications.- Council of Europe Higher Education Forum “the Legitimacy of Quality Assurance in Higher Education: The Role of Public Authorities and Institutions, Strasbourg, Sep 19-20, 2006.

3.      Rauhvargers A. Various Facets of Quality Assurance and their link to recognition. Workshop 19, XVIII Annual Conference of the European association for International Education, Basel, 13-16 Sep, 2006.

4.      Rauhvargers A. News in the Bologna process and recognition. Session 9.01, XVIII Annual Conference of the European association for International Education, Basel, 13-16 Sep, 2006.

5.      Rauhvargers A. Bologna Stocktaking exercise for the meeting of ministers in London in 2007. – Nordic seminar of the national academic recognition centres, Reykjavik, Iceland, 17-18 Aug, 2006.

6.      Rauhvargers A. Overview of Bologna process in Europe. - Annual conference of the Association of Registrars and Admissions Officers of the Universities and Coleges of Canada, Montreal, 27-29 Jun, 2006

7.      Rauhvargers A. Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree Programs in Engineering Education: European Experiences. Seminar ” Promoting Internationalisation and Global Education: Joint and Double Degree Programs in Engineering Education”, Chicago, USA, 16-18 Jun 2006.

8.      Rauhvargers A. The Lisbon Recognition Convention., International Conference on Higher Education, 14-15 November 2005, Ankara, Turkey (tiks publicēts pilns referāts)

9.      Rauhvargers A. National qualifications frameworks and the overarching European framework. Workshop XXIII., Annual conference of the European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, Conference programme., p.12.

10.  Rauhvargers A. Bologna process developments in 2003-2005, Session 2.01. XVII Annual conference of the European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, http://www.eaie.org/pdf/krakow/201.pdf

11.  Rauhvargers A. Joint degrees: current practices and further developments Session 4.12. XVII Annual conference of the European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005, Conference programme., p.12.

12.  Rauhvargers A. The external dimension of Bologna: the recognition of degrees to enhance mobility, Session 8.02. XVII Annual conference of the European Association for International Education, Krakow, 14-17 Sep 2005 http://www.eaie.org/pdf/krakow/802.pdf

13.  Rauhvargers A. Dementjeva O. Bologna process developments in the period between Berlin and Bergen ministerial conferences (2003-2005) and half-way stocktaking.  27th Forum of the European Association for Institutional Research (EAIR), CD-ROM, Riga, University of Latvia, 28-31 Aug, 2005

14.  Rauhvargers. A. Contribution of accreditation/ quality assurance to recognition of qualifications. International Conference “Accreditation in the European Higher Education Area – Different Paths to Internationalisation” – Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, 6-8 July 2005, http://www.hrk.de/eng/download/dateien/Rauvargers.pdf

15.  Rauhvargers A. Quality Assurance and Recognition in a Global Perspective. Conference of European Ministers Responsible for Higher Education Bergen, 19-20 May 2005, Conference programme, p.7.

16.  Rauhvargers A. Qualifications' framework and Bologna process. International conference "Bologna process and Higher Education Institutions", Vilnius, May 5, 2005

17.  Rauhvargers A. Recognition and Learning Outcomes. –Norwegian national conference on qualifications and skills, Bergen, 8-10 March 2005.

18.  Rauhvargers A. Recognition of Qualifications and the legislation behind. Joint degrees. Seminar with invited speaker at University of Bergen, Norway, March 8, 2005

19.  Rauhvargers A. Joint degree courses: institutional strategies and useful tools., Workshop XXIII, XVI Annual conference of the European Association for International Education, Turin, 15-18 Sep 2004. Conference programme, p.12.

20.  Rauhvargers A. Council of Europe/UNESCO recommendation on the recognition of joint degrees, Conference Joint degrees- further development, Stockholm, 6-7 May, 2004, http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Seminars/040506Stockholm/040506_Andrejs_Rauhvargers.pdf

21.  Rauhvargers A. Towards institutional strategies  for developing joint  degrees, 5th EUA conference Working together: Joint degrees, Cluj, Romania, Oct 23-25, 2003

22.  Rauhvargers A. Developments of the recognition field 2001-2003, Session 2.01. XV Annual conference of the European Association for International Education, Vienna, 10-14 Sep 2003; http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html

23.  Rauhvargers A. The draft recommendation on the recognition of joint degrees, Session 8.13,  XV Annual conference of the European Association for International Education, Vienna, 10-14 Sep 2003; http://www.aic.lv/ace/about/vienna/vienna_ses.html

24.  Rauhvargers, A. Country report Latvia, Accreditation in the framework of Evaluation activities. Proceedings of the international conference „Shaping the European Area of Higher Education and Research”, Harnack Haus, Berlin, 10-13 April 2003 (publicēts pilns teksts)

25.  Rauhvargers A. Recognition and qualifications frameworks. Qualification Structures in European Higher Education. Bologna process seminar in Copenhagen, 27-28 March, 2003, http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Copenh/Recogn_QF.pdf

26.  Rauhvargers A. European Joint Degrees - Do They Exist? Bologna Process International Seminar on Master-level Degrees, Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 13-14 March, 2003

27.  Rauhvargers A. Bologna process developments in Latvia. International seminar “Latvian in the Bologna process”, Riga, Dec 4, 2002.

28.  Rauhvargers A. Joint degrees in Europe. EUA launching conference of the Joint masters’ project. Brussels, 20 Oct, 2002 (publicēts viss pētījums)

29.  Rauhvargers A. Impact of Globalization on Quality Assurance and Accreditation and the Recognition of Qualifications.  First Global Forum on International Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher Education, UNESCO, Paris, 4 October, 2002, http://www.unesco.org

30.  Rauhvargers A. Developments in the Recognition field. Session 2.01. XIV Annual conference of the European Association for International Education, Porto, 12-15 Sep 2002, http://www.aic.lv/ace/about/Porto_pre/201_rauhv.ppt

31.  Rauhvargers A. International legal instruments for recognition – useful tools or paper tigers? Session 2.07, XIV Annual conference of the European Association for International Education, Porto, 12-15 Sep 2002, http://www.aic.lv/ace/about/porto.htm#Session%202.07

32.  Rauhvargers A. Regional perspectives: Developments of higher education the Europe region, Impact of Globalization on Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher Education UNESCO, Paris, 10-11 September, 2001, http://www.unesco.org

33.  Rauhvargers A. Comparison of Nordic and Baltic education systems and possibilities for a common education space. Session 2.07, XIV Annual conference of the European Association for International Education, Tampere, Dec 5-9, 2001

Starptautisku zinātnisku un akadēmisku izdevumu redaktors

1.      A. Rauhvargers, S. Bergan (eds.) Recognition in the Bologna process: policy development and the road to good paractice. Council of Europe Higher education series No 4, ISBN 10: 92-871-5943-2, Council of Europe publishing, Strasbourg, 2006, 202 pages

2.      Developments in the Recognition Field. European Association for International Education (EAIE), publication for 16th Annual Conference, Vienna, 2003, 32 p.

3.      News of the recognition field. European Association for International Education (EAIE), publication for 13th Annual Conference, Tampere, 2001, 63 p.

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (par pēdējiem 6 gadiem)

Docētie studiju kursi (kursa nosaukums, apjoms kredītpunktos):

1.      Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē 2 kredītp.

2.      Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences 2 kredītp.

3.      Izglītības politika, 2 kredītp.

4.      Izglītības sistēmu attīstība Eiropas Savienības valstīs, 2 kredītp.

5.      Izglītības sistēmu attīstība Eiropas Savienības valstīs, 2 kredītp.

6.      Augstākā izglītība - tendences un studiju struktūras Eiropā 2 kredītp.

Izstrādātie studiju kursi

1.      Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē. - pedagoģijas bakalaura, izglītības vadības bakalaura, pedagoģijas profesionālajā progr., PLK, NLK, NLN studentiem

2.      Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences - pedagoģijas maģistra, izglītības vadības maģistra, progr., PLK, NLK, NLN studentiem.

3.      Izglītības politika, 2 kredītp. (izglītības vad.maģ., NLN)

4.      Izglītības sistēmu attīstība Eiropas Savienības valstīs, pedagoģijas maģistra, NLK, NLN studentiem.

5.      Augstākā izglītība - tendences un studiju struktūras (izglītības vadības doktora progr, pedagoģija doktora progr., mācībspēku profes. pilnveides progr.)

Sagatavotie mācību līdzekļi (arī elektroniskā formā)

1.      LU e-kurss Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē

2.      LU e-kurss Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences

3.      Mācību līdzeklis Eiropas Starptautiskās Izglītības Asociācijas ietvaros: Recognition of foreign qualifications. Guide for recognition specialists. 39 lpp http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/exp_text/atz_gram_spec.pdf

4.      Mācību līdzeklis „Īsumā par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu Eiropas Savienības un EEA valstīs”, Akadēmiskās informācijas centrs, 2002, 12. lpp, http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_gen_lv.doc2002

5.      Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana. Rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, Akadēmiskās informācijas centrs, 2002, 53 lpp., http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc

Viesekcijas, skolas u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs

1.      Lekciju cikls par augstākās izglītības vadību un Boloņas procesu – vasaras skola Armēnijas augstākās izglītības vadītājiem (9-15 jūl, 2006)

2.      Boloņas procesa panākumu izvērtēšanas (Stocktaking) principi 2005-2007. gada posmam. Seminārs jauno Boloņas procesa dalībvalstu pārstāvjiem, Vīne, Austrija, 25-26. Jan, 2006

3.      Lisabonas Diplomatzīšanas konvencija un Boloņas process, Turcijas nacionālais seminārs par augstākās izglītības attīstību Ankāra, Turcija, 14-15 Nov 2005

4.      Akreditācijas nozīme diplomu atzīšanā, seminārs „Accreditation in the European Higher Education Area – Different Paths to Internationalisation” – Berlīnes-Brandenburgas zinātņu akadēmija, 6-8 jūlijs, 2005

5.      Kvalifikāciju ietvarstruktūru izveide Boloņas procesā, Lietuvas nacionālais seminārs par Boloņas procesu, Viļņa, 5 Maijs, 2005

6.      Studiju rezultāti un diplomatzīšana - Norvēģijas nacionālais seminārs par studiju rezultātiem – Bergena, 9-10 marts, 2005 (presentation on recognition and learning outcomes),

7.      Lekciju cikls „Profesionālā atzīšana Eiropas Savienībā” Polijas diplomatzīšanas centra darbiniekiem, Varšava, 3-6. sept., 2004

8.      Augstākās izglītības politika, kopīgie grādi – vieslekcijas Bergenas universitātē, Norvēģijā 7-8. marts, 2005

9.      Par Boloņas procesu Eiropā - Canadian Association of Universities and Colleges, Otava, Kanāda, 10 maijs 2004,

10.  Kopīgo grādu un programmu veidošana un atzīšana – Somijas nacionālais seminārs par kopīgajiem grādiem, Turku, 27-28 Feb, 2004

11.  Kopīgu programmu un kopīgu grādu veidošana - Franču- Nīderlandes seminārs par sadarbību augstākajā izglītībā, Lille, 29-30 Jan, 2004,

12.  Lekcijas par diplomatzīšanu Eiropā un par kopīgajiem grādiem – Dienvidslāvijas nacionālais seminārs par diplomatzīšanu Eiropas kopējās izglītības telpas kontekstā, Belgrada, 29-30 sep. 2003.

13.  Boloņas procesa principi un prasības –Zviedrijas nacionālais seminārs par Boloņas procesu, Stokholma, 25 okt., 2001.

IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem)

LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis;

1.      Eiropas pad./UNESCO Eiropas Diplomatzīšanas konvencijas starptautiskās komitejas prezidents, kopš 2001

2.      Boloņas procesa Starpvalstu vadības grupas dalībnieks (kopš 1999. gada)

3.      Eiropas darba grupa Boloņas procesa panākumu izvērtēšanai (Stocktaking) , vadītājs 

4.      Boloņas procesa darba grupa Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidei, loceklis kopš 2003. g.

5.      Eiropas Padomes darba grupa par diplomatzīšanas aspektiem Boloņas procesā, 2000-2002, priekšsēdētājs

6.      UNESCO un Eiropas Padomes Eiropas Padomes darba grupa par diplomatzīšanas kritēriju un procedūru izstrādei Eiropā, 2000-2001, vadītājs

7.      UNESCO Latvijas nacionālās komisijas izglītības apakškomisija, priekšsēdētājs kopš 2000.g.

8.      Latvijas nacionālā konsultatīvā padome „Izglītība visiem” – loceklis kopš 2005.g.

Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis

1.                                                     EAIR (European Association for Institutional Research XXVII conference, Riga, 28-31 Aug, 2005, orgkomitejas loc., sekcijas vad.

2.                                                     Latvijas Nacionālā konference ‘Eiropas Augstākās izglītības telpas veidošanā sasniegtā izvērtējums Eiropas ministru konferencē Bergenā un prioritātes tālākai darbībai’ 27 Maijs, 2005, orgkomitejas priekšs.

3.                                                     Eiropas augstākās izglītības ministru konference par Boloņas procesu, 19-20 maijs, 2005, sekcijas vad.

4.                                                     Latvijas nacionālais seminārs par kvalifikāciju ietvarstruktūrām, 28 jan 2004, orgkomitejas priekšs.

5.                                                     Boloņas procesa oficiālā konference "Improving the recognition system of degrees and study credit points in the European Higher Education Area", Rīga, 3-4 dec. 2004, orgkomitejas priekšs.

6.                                                     Eiropas Starptautiskās Izglītības Asociācijas (EAIE) vadības seminārs, Rīga 17-21 jan. 2004, orgkomitejas priekšs.

7.                                                     Eiropas universitāšu asociācijas saiets, Grāca, Austrija, 29-31 maijs, 2003, orgkomitejas loc.

8.                                                     Starptautiska konference „Boloņas process Latvijā, Rīga, 2002. gada 4. dec – orgkomitejas priekšs.

9.                                                     Konference „Recognition issues in the Bologna process” Lisabona, 11-12 Apr., 2002 – orgkomitejas loc.

10.                                                 Eiropas Starptautiskās Izglītības asociācijas konference, Tampere, Somija, 5-8. dec. 2001 – orgkomitejas loceklis,

11.                                                 Baltijas-Ziemeļvalstu Rektoru konference, Rīga, 5-6. okt, 2001., orgkomitejas loc.

12.                                                 Eiropas diplomatzīšanas tīklu ENIC un NARIC konference, Rīga, 5-6.jūn, 2001 – orgkomitejas priekšs.

Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks;

1.                                                     Eiropas padomes Augstākās izglītības un zinātnes komitejas biroja loceklis, kopš 2004

2.                                                     Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (EAIE) – valdes loc.- 2000-2004. gads, Diplomatzīšanas sekcijas biroja loc. 1997-2004, dalībnieks kopš 1992. g. 

3.                                                     Eiropas Universitāšu Asociācijas Rektoru padomju ģenerālsekretāru grupas līdz priekšsēdētājs, kopš 2005

4.                                                     EAIR (European Association for Institutional Research) – dalībnieks

5.                                                     Eiropas padomes/UNESCO diplomu atzīšanas tīkla (ENIC) prezidents 1999-2001,

Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā:

1.      LU Rektorāta padomnieks Boloņas procesa diplomu atzīšanas un augstākās izglītības kvalitātes jautājumos

2.      Akadēmiskās Informācijas centra padomnieks Boloņas procesa jautājumos.

 

 

Apbalvojumi

1. Constance Meldrum Award for vision and leadership in international education.
Piešķīrējs: Europan Association for International Education,
Septembris, 2006

2. Gada balva izglītībā un zinātnē Piešķīrējs:  
LR Izglītības un zinātnes ministrija,
Oktobris, 2006