Profesora A. Rauhvargera informācija

bakalaura programmas studentiem

 

Kurss „Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē”

 

Aktualizēts 2012./2013 akad. gada pavasara semestrim

EURYDICE http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

 

 

Kursa mērķi un plānotie studiju rezultāti (learning outcomes)

Lekciju prezentācijas

Izmantojamā literatūra

Izglītības sistēmas analītiska apraksta shēma

Vērtēšanas kārtība LU Senāta, 30.11.2009. lēmums Nr. 296

Noslēguma atzīmju kritēriji un nosacījumi kredītpunktu iegūšanai

 

Lekciju prezentācijas

 

Izglītības sistēmas


Ievads izglītības sistēmu analīzē
un Latvijas izglītības sistēma
 

 

 

 

 

Izglītības sistēmu kopīgie rādītāji

· Ievads, Izglītība un demogrāfija  

· Izglītības strukturējums pa pakāpēm

· Svešvalodu mācīšanas organizācija

·  Skolotāju izglītības organizācija un pētījums par skolotāja profesiju Eiropā

·         Augstskolu reitingi

 


Papildtēmas

·         Ieskats diplomu savstarpējā atzīšana

·         Ieskats izglītības kvalitātes nodrošināšanā

Ieskats Eiropas kopējā augstākās izglītības politikā

·         Ieskats Eiropas augstākās izglītības telpas veidošana (Boloņas procesā)

 


Gatavojot darbus, ieteicams izmantot sekojošu literatūru:

 

lekciju prezentācijas: http://www.aic.lv/ar/bakal

 

Informācija par valstu izglītības sistēmām

 

Detalizēti izglītības sistēmu apraksti angļu valodā

Eurydice www.eurydice.org

Eurydice portālā var meklēt pēc valsts nosaukuma, ir iespējams izmantot gan pdf formāta izglītības sistēmu aprakstus gan Euryencyclopedia

 

Eiropas diplomatzīšanas tīklu portālā http://www.enic-naric-net

 

Par daudzām izglītības sistēmām informāciju var atrast, meklējot Google pēc atslēgas vārdiem ”education in …(valsts nosaukums)”

Vispārīgi:

 

latviešu valodā - Latvijas likumi izglītības jomā

http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti.html

 

Izglītības galvenie rādītāji un sistēmu organizatoriskā puse Eiropā

Key data on Education 2012, Eurydice  materiāls angļu val.   kopsavilkums latviski
(Uzmanību! 2012. gada izdevumā  NAV izglītības sistēmu shēmu, Shēmas skat. KeyData2009)

 

Key data on Education  2009 , Eurydice,

Latviešu  valodā

     http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105LV.pdf

Angļu valodā
   
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf

 

EURYDICE MATERIĀLI

-  Inovācijas mācīšanā caur IKT  2011 - angļu valodā:
       http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf

   Saīsināts latviešu valodā:
   http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129LV_HI.pdf

 

 - Pamatdati par svešvalodu mācīšanu skolā, 2008 – angļu valodā;

   http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/095EN.pdf

 

- Dabaszinātņu mācīšana skolā, 2011. Angļu valodā:

  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133EN.pdf

 

saīsināts latviešu valodā:

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/133LV_HI.pdf

 

-  Skolas laika organizācija Eiropā 2006 angļu valodā
-
 Skolotāju izglītības kvalitātes nodrošināšana Eiropā 2005  angļu valodā
-
Obligātās izglītības mācību iestāžu vērtēšana Eiropā- Euydice, 2004, latviešu valod`a

 

un daudzi citi

 

Ieskats Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (Boloņas process)

latviešu valodā - Boloņas procesa mājaslapa www.aic.lv.bolona

 

 

latviešu valodā - G.Haugs un J Kiršteina. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā skat. „Diplomatzīšanas rokasgrāmata” – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2000, 90-154.lpp, internetā  www.ais.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/trenIlv.doc  

latviešu valodā - G.Haugs un C.Tauhs. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II) – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2001, 60 lpp., internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite: http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/TrenIILV.doc

 

Survey on Master degrees and Joint degrees in Europe, C.Tauch., A.Rauhvargers, European University Association, 2002, 60 p. –           http://www.aic.lv/ace/bologna/Prg_berl/2003/Mast_JD_rep.pdf

 

S.Reichert, C.Tauch Trends and Leraning structures in Higher education in Europe – 2003, European University Association, tiešā saite http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Reports/Trends/Trends2003final.pdf

 

latviešu valodā - Kvalitātes rokasgrāmata: procedūras un prakse – Rīga, Akadēmiskās informācijas centrs, 2000, internetā www.aic.lv., tiešā saite  http://www.aic.lv/lat/enic/dipl_atz_dok/manual_d.htm

 

latviešu valodā - Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības pilnveides sistēma, (tulkojums no Flandrijas – Nīderlandes apvienotās darba grupas izdevuma), internetā http://www.aic.lv/eqfm/default.htm

 Profesionālā

 izglītība

latviešu valodā - Ziņojums „Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā”, Rīga, Akadēmiskās Informācijas Centrs, 2001, www.aic.lv., tiešā saite   http://www.aic.lv/Obs_2002/pi_dt_lv/default.htm   

 

latviešu valodā - Ziņojums „Profesionālās izglītības modernizācija Latvijā”, Rīga, Akadēmiskās Informācijas Centrs, 2001, internetā http://www.aic.lv/ , tiešā saite  http://www.aic.lv/Obs_2002/rep2001lL/default.htm

 

latviešu valodā - Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana – rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, 2002 – internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite: http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc

 

    

Kursa „Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē”

mērķi un plānotie studiju rezultāti

Mērķi

•         radīt izpratni par izglītības sistēmu daudzveidību Eiropā un pasaulē, kopīgajām likumsakarībām un nacionālajām atšķirībām,

•         sniegt zināšanas par raksturīgākajām izglītības sistēmām

•         izveidot prasmes analizēt ārvalstu izglītības sistēmas un tajās iegūtās kvalifikācijas.

•         Studējošie apgūst izglītības sistēmu organizāciju pa līmeņiem, raksturīgos iegūstamos diplomus un grādus, līdzīgo un atšķirīgo dažādu valstu starpā

Plānotie studiju rezultāti (Learning Outcomes)

1.     Kursa noslēgumā studenti spēj parādīt, ka  zina

•         Eiropas izglītības sistēmu attīstības likumsakarības pēdējās desmitgadēs, tiem ir ieskats par izglītības attīstību citur pasaulē.,

•         Dažu raksturīgāko valstu izglītības sistēmu būtiskākās iezīmes,

2. Kursa noslēgumā studenti spēj parādīt, ka izprot

•         Eiropas izglītības sistēmu pašreizējo attīstību un paredzamās tendences,

•         sistēmu daudzveidības radītās problēmas un risinājumus to novēršanai

3. Kursa noslēgumā studenti prot

•         Analizēt kopīgo un atšķirīgo dažādu izglītības sistēmu starpā,

•         Analizēt pārmaiņu virzienus Latvijā Eiropas un pasaules kontekstā,

•         izvēlēties un lietot kvalitātes nodrošināšanas pieejas un metodikas,

•         Līdzdarboties priekšmetu kursu vai uzlabošanā