Asoc.Prof. A. Rauhvargera informācija studentiem

 

Kurss „Izglītības sistēmu attīstība Eiropā”

2003. gada rudens semestris

 

Lekciju prezentācijas

Noslēguma darbu tēmas

Izmantojamā literatūra

 

 

 

 

 

 

Lekciju prezentācijas

 I daļa. Izglītības sistēmu galvenie rādītāju

II daļa Diplomu savstarpējā atzīšana un instrumenti izglītības kvalifikāciju labākai izprotamībai (4.lekc.)

III daļa Eiropas kopējā augstākās izglītības politika

IV daļa Izglītības kvalitāte

Grāmatas:

Konkrētu valstu izglītības sistēmas

 

Labu veiksmi sesijā!

 

 

 

Noslēguma darbu tēmas

 

Darba apjoms – 1-2 lappuses koncentrēta savu domu apkopojuma.

 

Darbu tēmu izvēle ir BRĪVA, taču tām jāatbilst vienai no šekojošām jomām:

 

1. Izglītība un nodarbinātība – „Neatbilstības darba tirgum” problēma

2. Izglītības strukturējums pa pakāpēm (līdz augstskolai)

·        sākumskolas/pamatskolas pāreja – divas daļas vai vienotā struktūra?

·        pamatskolas un vidējā izglītība – vienota programma vai atdalīti virzieni?

·        skolēnu noslodze pa izglītības pakāpēm

·        obligātie un izvēles priekšmeti pa izglītības līmeņiem

·        svešvalodu mācīšana

·        IKT mācīšana

·        izglītības iestāžu pārvalde un autonomija

·        Izglītības sistēmas darbības novērtēšana

3. Raksturīgāko izglītības sistēmu salīdzinājums:

4. Dažādu izglītības līmeņu pabeigšanas procedūras un attiecīgā līmeņa ieguves apliecinājumi Eiropas valstīs.

7. Skolotāju sagatavošanas un tālākizglītības pieredze. Skolotā ju darba kvalitātes novērtēšanas pieredze, skolotāju izglītības salīdzinājums dažādās valstīs. Raksturīgie rādītāji par skolotāju profesiju

5. Diplomu starptautiskā atzīšana:

-         atzīšana tālāku studiju nolūkiem,

-         profesionālā atzīšana Eiropas savienībā

-         izglītības kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti – Diploma pielikums un ECTS, atzīmju sistēmu savstarpējās salīdzināšanas iespējas

6. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika kopš 1990 gadu vidus.

7. Kvalitātes nodrošināšana augstākajā izglītībā – „iekšējā kultūra”, audits, akreditācija, EFQM

 

 

Gatavojot darbus, ieteicams izmantot sekojošu literatūru:

 

lekciju prezentācijas: www.aic.lv/ar_stud

 

Citi avoti

Vispārīgi:

latviešu valodā - Eiropas Savienības Komisijas Baltā grāmata "Mācīšana un mācīšanās - virzoties uz sabiedrību, kas mācās". Rīga, LR IZM, 1995

 

latviešu valodā - Mācīšanās ir zelts. UNESCO starptautiskās komisijas ziņojums par izglītību 21.gs. Latvijas UNESCO Nacionālā komiteja, R.:2001

 

latviešu valodā - Latvijas likumi izglītības jomā http://www.aic.lv/rec , tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/leg_lv/index.htm#Citi

 

Izglītības galvenie rādītāji un sistēmu organizatoriskā puse Eiropā

Key data on Education 2002 , Eurydice, www.eurydice.org  , tiešā saite http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.html

 

Izglītības glavenie rādītāji Eiropā 1999/2000 – latviešu valodā http://www.eurydice.org/Documents/Key_Data/LV/FrameSet.htm

 

Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (Boloņas process)

latviešu valodā - Eiropas kopējā augstākās izglītības politika - pārskats, http://www.aic.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/index.htm;

 

latviešu valodā - Latvija Boloņas procesā- Latvijas Rektoru padome un Akadēmiskās informācijas centrs, Rīga, 2003, sk. www.aic.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/Latvija/LV_Bol_lv.doc

 

latviešu valodā - G.Haugs un J Kiršteina. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā skat. „Diplomatzīšanas rokasgrāmata” – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2000, 90-154.lpp, internetā  www.ais.lv/rec, tiešā saite http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/trenIlv.doc  

 

latviešu valodā - G.Haugs un C.Tauhs. Tendences un studiju struktūras augstākajā izglītībā (II) – Rīga, Akadēmiskās Informācijas centrs, 2001, 60 lpp., internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite: http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/TrenIILV.doc

 

Survey on Master degrees and Joint degrees in Europe, C.Tauch., A.Rauhvargers, European University Association, 2002, 60 p. –           http://www.aic.lv/ace/bologna/Prg_berl/2003/Mast_JD_rep.pdf

 

S.Reichert, C.Tauch Trends and Leraning structures in Higher education in Europe – 2003, European University Association, tiešā saite http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Reports/Trends/Trends2003final.pdf

 

latviešu valodā - Kvalitātes rokasgrāmata: procedūras un prakse – Rīga, Akadēmiskās informācijas centrs, 2000, internetā www.aic.lv., tiešā saite  http://www.aic.lv/lat/enic/dipl_atz_dok/manual_d.htm

 

latviešu valodā - Uz EFQM modeli balstīta augstākās izglītības pilnveides sistēma, (tulkojums no Flandrijas – Nīderlandes apvienotās darba grupas izdevuma), internetā http://www.aic.lv/eqfm/default.htm

 

Profesionālā izglītība

latviešu valodā - Ziņojums „Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā”, Rīga, Akadēmiskās Informācijas Centrs, 2001, www.aic.lv., tiešā saite   http://www.aic.lv/Obs_2002/pi_dt_lv/default.htm   

 

latviešu valodā - Ziņojums „Profesionālās izglītības modernizācija Latvijā”, Rīga, Akadēmiskās Informācijas Centrs, 2001, internetā www.aic.lv , tiešā saite  http://www.aic.lv/Obs_2002/rep2001lL/default.htm

 

latviešu valodā - Ārvalstu kvalifikāciju atzīšana – rokasgrāmata diplomatzīšanas speciālistiem, 2002 – internetā www.aic.lv/rec , tiešā saite: http://www.aic.lv/rec/LV/Expl_lv/br_sp_lv.doc

 

 

Valstu izglītības sistēmas

 

Ļoti detalizēti sistēmu apraksti angļu valodā - Eurydice mājas lapā

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html