Uz EFQM modeli balstīta augstākās
izglītības kvalitātes pilnveides metode

Uz satura rādītāju

Nīderlandes Augstākās profesionālās izglītības ekspertu grupa:

N.M. Ferbrāks (Verbraak) Valdes priekšsēdētājs, Fontys Hogescholen, Eindhovena,
D.J. Houens (Houwen) Valdes priekšsēdētājs, Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen
S.M. Kortevegs (Korteweg) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdama
W.B. Rītfelds (W.B. Rieteveld) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool Holland, Dīmena
M.F. Komans (Koeman) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool Ijsselland, Deventera

Tulkojums no otrās (1999. gada oktobra)1999. gada oktobra) angliskās versijas. Publicēts ar autoru atļauju

No angļu valodas tulkojis Dr. Andrejs Rauhvargers

Metodes pamatmodelis ir atvasināts no Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European foundation of quality management) - EFQM modeļa. EFQM tiecas izplatīt un veicināt Visaptverošā kvalitātes menedžmenta filozofiju visā Eiropā. HBO ekspertu grupa apzinās EFQM tiesības un ir EFQM asociēta locekle.
HBO ekspertu grupas mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa un tālāka izplatīšana par Visaptverošo kvalitātes vadību augstākajā izglītībā. Šos mērķus Grupa cenšas sasniegt:

  • optimizējot uz EFQM balstīto Augstākās izglītības kvalitātes pilnveides metodi, tajā skaitā šīs metodes elektronisko versiju,
  • stimulējot un pārraugot šīs metodes tulkojumu veikšanu;
  • savstarpēji daloties pieredzē par EFQM modeļa izmantošanu;
  • uzturot kontaktus ar EFQM vadošo organizāciju un publicējot tās aktivitātes;
  • uzturot starptautiskus kontaktus ar citiem EFQM modeļa izmantotājiem,
  • konsultējoties ar atbilstošām organizācijām un valsts aģentūrām (Profesionālās augstākās izglītības padomēm, Izglītības ministrijas inspektorātu);
  • savstarpēji daloties auditēšanas pieredzē.

 

Saturs

1. Priekšvārds un ievads

2. Pamatmodelis
2.1. Pamatmodeļa izskaidrojums
2.2. Attīstības stadiju izskaidrojums

3. Procedūru alternatīvas
3.1. Piecsoļu plāns
3.2. Īsā versija

4. Organizatoriskie kritēriji
4.1. Organizatorisko kritēriju vērtēšana punktos
4.2. Pirmais kritērijs. Līdervadība
4.3. Otrais kritērijs. Politika un stratēģija
4.4. Trešais kritērijs. Cilvēkvadība
4.5. Ceturtais kritērijs. Resursi
4.6. Piektais kritērijs. Procesu vadība

5. Rezultātu jomas
5.1. Matricas
5.2. Atrašanās vietas noteikšana
5.3. Sestais kritērijs. Klientu apmierinātība
5.4. Septītais kritērijs. Cilvēku apmierinātība
5.5 Astotais kritērijs. Ietekme uz sabiedrību
5.6 Devītais kritērijs.  Biznesa rezultāti
        9a             9b       

6. Instrumenti ziņojumu veidošanai
6.1. Instrumentu izmantošana iekšējai atskaitei
6.2. EFQM punktu tabula
6.3. Profils
6.4. Zirnekļa tīkls
1. Pielikums. Dimensijas iedalījumam stadijās
2. Pielikums.
Dokumenti, kas izmantojami EFQM novērtējumā
3. Pielikums.
Procesu vadība: Izpēte un konsultācijas

7. Fona informācija, ko izmantot, lietojot šo metodi
7.1. Kādas ir attiecības starp EFQM un vizitācijas sistēmu (konkrēti augstākajā profesionālajā izglītībā)?
7.2. Kādas ir attiecības starp EFQM un ISO?
7.3. Kā iespējams ātri salīdzināt EFQM, ISO un vizitācijas sistēmu?
7.4. Kādas ir attiecības starp EFQM metodi un INK "Pozīcijas noteikšanas un pilnveides" rokasgrāmatu,
7.5. Kā metode ir saistīta ar papildinstrumentiem?

4. Pielikums. EFQM kritēriju un vizitācijas objektu salīdzinājums
5. Pielikums. Internacionalizācija
Terminu skaidrojums
sakartots pēc latviskajiem terminiem
sakārtots pēc angliskajiem terminiem
Literatūra

 

Priekšvārds

   Pēdējos divos gados arvien lielāks skaits profesionālās augstākās izglītības universitāšu (Hogescholen) ir izrādījušas interesi par Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) modeli un HBO ekspertu grupas “Uz EFQM modeli balstīto augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodi”. Šīs metodes flāmu versija ir publicēta, tulkojumi angļu un spāņu valodās ir sagatavoti, tiek gatavots tulkojums vācu valodā. Vairākās Nīderlandes un Flandrijas Hogescholen iegūtā pieredze ir apkopota trešajā holandiešu versijā, kuras angliskais tulkojums izmantots šajā izdevumā.
    Augstskolas var izmantot šo “Uz EFQM modeli balstīto augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodi”, lai strādātu pie visaptverošā kvalitātes menedžmenta. Mācībspēki novērtē, kurā stadijā to organizācija atrodas attiecībā uz deviņu kritēriju- līdervadības, politikas un stratēģijas, cilvēku vadības, resursu, procesu vadības, klientu apmierinātības, cilvēku apmierinātības, ietekmes uz sabiedrību un biznesa rezultātu- dažādiem aspektiem. Šo metodi iespējams lietot, lai ārējā vai iekšējā kvalitātes menedžmenta kontekstā dažādos organizācijas līmeņos veiktu pašdiagnozi un atrastu punktus, kuros veicami uzlabojumi.      Metode ļauj organizācijai pilnīgi sagatavoties ārējā audita grupas vai ekspertu apmeklējuma laikā veicamajai izpētei un konsultācijām.
    Augstākajā profesionālajā izglītībā iesaistītie pozitīvi vērtē savu pieredzi “Uz EFQM modeli balstītās augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodes” izmantošanā. Tādēļ mēs ar prieku vēlam jums panākumus šīs metodes izmantošanā un šis vēlējums tiek izteikts arī citu profesionālās augstākās izglītības universitāšu un pārējo projektā iesaistīto organizāciju vārdā.
    Pateicamies CEDEFOP, KPMG, Ronaldam Stīvensam un vairāku Hogescholen pārstāvjiem par viņu ieguldījumu metodes attīstībā. Pateicamies arī Josam de Maieram no Katoliehke Hogeschool Kempen (Gēla, Beļģija) par viņa vērtīgajiem priekšlikumiem šai versijai. Ir izmantoti arī Nīderlandes Kvalitātes institūta (Instituut Nederlandse Kwaliteit) materiāli.

Eindhovena, Groningena, Amsterdama, Dīmena, Deventera
1999. gada aprīlis

N.M. Ferbrāks (Verbraak) Valdes priekšsēdētājs, Fontys Hogescholen, Eindhovena,
D.J. Houens (Houwen) Valdes priekšsēdētājs, Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen
S.M. Kortevegs (Korteweg) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdama
W.B. Rītfelds (W.B. Rieteveld) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool Holland, Dīmena
M.F. Komans (Koeman) Valdes priekšsēdētājs, Hogeschool Ijsselland, Deventera

 

1. Ievads

    Šī ir “Uz EFQM modeli balstītās augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanas metodes” trešā versija, kas, salīdzinot ar otro versiju (1996. gada augusts) ir izmainīta vairākos punktos. Kaut arī nolūks abās versijās saglabājas tas pats, atspoguļotā informācija ne visos gadījumos ir salīdzināma.
Lielākā atšķirība attiecas uz modeļa izmantošanā iegūtajiem rezultātiem. Daudzus lietotājus mulsināja matricās atrodamie formulējumi. Vēl vairāk, tajās trūka konkrētas informācijas un priekšlikumu attiecībā uz veikuma indikatoriem (Performance indicators ). Lai aprakstītu dažādos rezultātu kritērijus, esam ar panākumiem izmantojuši Handleiding positiebepaling en verbeteren Ondervijs, ko publicējis Nīderlandes kvalitātes institūts (Instituut Nederlandse Kwaliteit).
    Iepriekšējā versija arī parādīja, ka eksistē pastāvīga nepieciešamība pēc tāda punktu skaita kā 2+, 3- vai 2/3. Darbojoties saskaņā ar Eiropas Kvalitātes vadības fonda ieteikumiem, esam saistījuši iedalījumu piecās stadijās ar desmit punktu skalu. Mēs to neesam darījuši, lai norādītu, ka punktu skaitīšanas sistēma ir kļuvusi noteiktāka un precīzāka, bet gan lai dotu lietotājiem iespēju ar punktu palīdzību vairāk atspoguļot nianses.
    Vadība un apmeklējumi modelī arī ir ieņēmuši nozīmīgu vietu. Tirgus orientētu uzdevumu procesa piemērs ir dots pielikuma formā. Lai vēl vairāk novērstu iespējamo pārklāšanos, jēdzieni ir definēti stingrāk, turklāt ir uzlabota stadiju apraksta secība. Šī versija ir arī sadalīta divās daļās: I daļa ietver metodes aprakstu, bet II daļa vairāk sniedz fona informāciju. Viena no II daļas sadaļām ietver
sekciju par EFQM, ISO un novērtējuma vizīšu saistību.
    Līdz ar to esam radījuši trešo versiju, kura, kā mums šķiet, labāk apmierina aizvien pieaugošās lietotāju grupas vajadzības.      Tāpat kā otrās versijas gadījumā, lai radītu iespējas plašākai izplatīšanai Eiropā, paralēli oriģinālam holandiešu valodā ir radīts arī angliskais tulkojums un flāmu “retranslācija”. Pateicamies visiem tiem, kas komentēja iepriekšējo versiju. Šie komentāri mums ļāva veikt uzlabojumus, un tas galu galā ir vienīgais ceļš, kādā var
notikt nepārtrauktās pilnveides process.

HBO ekspertu grupa