New developments in HE

LATVISKĀ SĀKUMLAPA

Akadēmiskā atzīšana

Profesionālā atzīšana

Reglamentēto profesiju datubāze

Likumdošanas/ normatīvie akti

Paskaidrojošie dokumenti

Saites

Jauns!  
18-19. sept.  Boloņas procesa Ministru konference Berlīnē -
Berlīnes Ministru komunikē
latviski   angliski
                          Raksts par konferenci    Prezentācija par  konferenci


Pārmaiņas Eirop
as augstākajā izglītībā

Eiropas kopējā augstākās izglītības politika
(apskats latviešu valodā)

Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas
izveide (Boloņas process)


 Starptautiska konference "Latvija Boloņas procesā" 04.12.2002
 Ziņojums "Latvija Boloņas procesā"    latviešu val.     angļu val

Globalizācijas iespaids uz augstāko izgītību
            UNESCO Pasaules forums
par globalizācijas ietekmi
            uz augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu
            un diplomatzīšanu
            
Augstākā izglītība un GATS*
            (*GATS=General  agreement on Trade and Srvices -
                      Pasaules Tirdzniecības Organizācijas Vispārējais nolīgums
                              par tirdzniecību un pakalpojumiem)

 Informācijas pakete angļu valodā
             Higher education in Latvia - 2002

 


Boloņas process

ir Eiropas vienotās augstākās izglītības veidošanas process

Īsa informācija

Boloņas process sākās 1999. gada 19. jūnijā, kad 29 Eiropas valstu izglītības ministri parakstīja Boloņas deklarāciju. Kopš otrās ministru apspriedes 2001. gada maijā Prāgā Boloņas procesa dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 33 valstīm.

Ministru parakstītā deklarācija paredz, ka Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošana ir  jāpabeidz līdz 2010. gadam.
Redzējums par, to kāda 2010. gadā būs Eiropas vienotā augstākās izglītības telpa, ir sekojošs:

  • Eiropas augstākās izglītības sistēma ir caurskatāma un savstarpēji viegli izprotama. Tā pamatā ir organizēta divos galvenajos grādu līmeņos - pirmsdiploma studiju (bakalaura) un diplomstudiju (maģistra) līmenī,
  • grādi/diplomi, kas iegūti kādā Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas daļās, tiek atbilstoši atzīti citās šīs telpas daļās - gan studiju turpināšanai, gan darba tirgum,
  • absolventi (tajā skaitā arī pirmā grāda ieguvēji) ir nodarbināmi Eiropas darba tirgū,
  • gan studenti, gan mācībspēki  Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas ietvaros var brīvi pārvietoties un tie šo iespēju efektīvi izmanto,
  • mūžizglītība vairs nav izolēta no augstākās izglītības: mūžizglītības ceļā iegūtās zināšanas un prasmes dod kredītpunktus, kurus iespējams ieskaitīt grādu/kvalifikāciju vai studiju moduļu apguvei nepieciešamajā studiju kopapjomā. Tajā pat laikā tie, kas izglītību iegūst mūžizglītības ceļā, efektīvi izmanto iespējas apgūt atsevišķus sev nepieciešamus augstākās izglītības programmu moduļus,
  • European higher education is attractive in the World mark

Boloņas deklarācijā nosprausto mērķu sasniegšanai būs nepieciešams ieviest Eiropas kredītpunktu sistēmu (ECTS) un Diploma pielikumu, iedibināt Eiropas mēroga sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, atrisināt joprojām pastāvošās diplomatzīšanas problēmas, rast risinājumus, kā novērtēt mūžizglītības ceļā apgūtās   zināšanas un prasmes, novērst praktiskos šķēršļus mobilitātei un rast risinājumus studentu un mācībspēku sociālajām problēmām.  

Ik pēc diviem gadiem Eiropas ministri atkal tiksies, lai:

- no jauna apstiprinātu procesa mērķus,
- izvērtētu iepriekšējā posma rezultātus un
- noteiktu vadlīnijas nākošajam periodam.

Nākošā ministru tikšanās notiks 2003. gada septembrī Berlīnē.

Uz Boloņas procesa dokumentiem