Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā

Kādos gadījumos ir nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana? 

Jūs esat ieguvis izglītību un tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un Jūs vēlaties strādāt šai profesijā Latvijā. 

Kas ir reglamentēta profesija? 


Reglamentēta ir profesija, kurai likumā “Par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” ir noteiktas prasības izglītībai un profesionālai kvalifikācijai. 

Latvijā reglamentēto profesiju saraksts ir pieejams arī Akadēmiskās informācijas centra REGLAMENTĒTO PROFESIJU DATU BĀZĒ. 

Latvijā nav reglamentētas izglītības un apmācības, kā arī apmācības ar īpašu struktūru, kā minēts ES direktīvas 2005/36/EK 11.panta c) punkta ii)apakšpunktā. 

Kas ir Eiropas Profesionālā karte? 


Eiropas Profesionālā karte ir elektronisks dokuments, kas ir līdzvērtīgs lēmumam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Eiropas Profesionālajai kartei var pieteikties ES pilsoņi, kuriem citā ES dalībvalstī ir tiesības veikt profesionālo darbību vai ir iegūta profesionālā kvalifikācija māsas, fizioterapeita, farmaceita, kalnu gida un nekustāmā īpašuma aģenta profesijā (pēdējās divas Latvijā nav reglamentētas, tāpēc darbam Latvijā šajās profesijās profesionālās kvalifikācijas atzīšana nav nepieciešama). Latvijā Eiropas Profesionālās kartes pieteikumus apstrādā institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības, tas ir, māsas profesijā – Veselības inspekcija, fizioterapeita – Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, farmaceita – Latvijas Farmaceitu biedrība. 

Eiropas Profesionālā karte šajās profesijās ir pieejama gan personām, kas vēlas uz sākt patstāvīgu profesionālo darbību, gan, kas vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus. 

Maksa par pieteikuma apstrādi ir 80EUR personām, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijā, lai pretendētu uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citā ES valstī un 240 EUR personām, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvušas ārvalstīs, lai pretendētu uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā. 

Informācija, par to kā pieteikties Eiropas Profesionālajai kartei, ir pieejama Eiropas Komisijas vietnē Mana Eiropa 

Kādi dokumenti jāiesniedz? 


Ja persona vēlas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu patstāvīgai un pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijā, pretendents iesniedz informācijas institūcijai (vairumā gadījumu AIC): 
 
 • Iesniegumu (iesniegums pieejams šeit) (1.pielikums MK 2016.gada noteikumiem Nr.827
 • Personu apliecinoša dokumenta kopiju; 
 • Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti)) 
 • Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija,utml. ja ir); 
 • Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir); 
 • Ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem arhitektiem – izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību; 

Dokumentiem ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā (notāra apstiprinājums tulka parakstam nav nepieciešams). 

Dokumentiem, kas izdoti ārpus ES (izņemot, Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna), jābūt legalizētiem Latvijas Republikā

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR. Maksājums jāveic informācijas institūcijas kontā, izņemot gadījumus, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšana tiek pieprasīta, izmantojot Eiropas Profesionālās kartes platformu (šajā gadījumā maksājums jāveic institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kontā). Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, nepieciešamības gadījumā informē pretendentu par papildu izdevumiem saistībā ar noteikto kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, adaptācijas periodu vai papildu informācijas iegūšanu un izvērtēšanu. 

Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Māsas, farmaceita, fizioterapeita profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu. 

Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai?


 1. Informācijas institūcija (skatīt arī datu bāzi) pieņem dokumentus un izvērtē tos. Ja nepieciešams, pieprasa papildu dokumentus. 
 2. Informācijas institūcija sagatavo izziņu par iegūtu izglītību un nosūta to institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību (skatīt arī datu bāzi). 
 3. Institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām konkrētai profesijai, un pieņem atbilstoši lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām, neatzīšanu vai profesijas daļas atzīšanu. 
 4. Lēmumu jāpieņem 3 mēnešu laikā par ES ārstiem, veterinārārstiem, farmaceitiem, medmāsām, vecmātēm, zobārstiem, arhitektiem (pusotra mēneša laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis), 4 mēnešu laikā par citām ES iegūtām profesionālajām kvalifikācijām (2-4 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis), 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūtām profesionālajām kvalifikācijām (3-6 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis Austrālijā, Brazīlijā, Jaunzēlandē vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī) kopš visu dokumentu iesniegšanas informācijas institūcijā. Skaidrojums par to, kādi dokumenti var apliecināt pretendenta piederību diasporai, pieejams šeit
 5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā ministrijā, kura ir vadošā valsts pārvaldes iestāde reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā. 

Kāda ir procedūra īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem?


Ja Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts pilsonis, kurš veic pastāvīgu profesionālo darbību savā valstī, vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma ziņā vai gadījuma rakstura) Latvijā reglamentētā profesijā, tad iepriekš aprakstītā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra nav jāveic. 

Tomēr vairumā gadījumu pakalpojumus sniedzējam ir jāiesniedz deklarācija institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, kā arī daļā no profesijām (vai specialitātēm) šī institūcija var veikt pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas pārbaudi, pirms pakalpojumu sniedzējs pirmo reizi Latvijā uzsāk īslaicīgi sniegt pakalpojumus (šo profesiju saraksts ir pieejams reglamentēto profesiju datu bāzē, deklarācijas veidlapa pieejama šeit).

Reglamentētās profesijas, kurās uzsākot sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā, deklarācija nav jāiesniedz: neatkarīgs ēku energoefektivitātes eksperts, ierindas jūrnieks, kuģa mehāniķis, kuģa vadītājs, radio speciālists, advokāts, advokāta palīgs, patentpilvarnieks, militārais paramediķis, nekustamā īpašuma vērtētājs, zvērināts revidents. 

Attiecīgās profesijas, deklarācijas saturu un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”. 

Minētie noteikumi nosaka arī maksu par kvalifikācijas pārbaudi, ja tāda tiek veikta - 100 EUR

Īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas, farmaceita vai fizioterapeita profesijā var pieteikties arī, izmantojot Eiropas Profesionālo karti

Kādi normatīvie akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu? 


Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un saskaņā ar to izdotie Ministru Kabineta noteikumi reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likumā ir ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. 

Uz personām, kuras vēlas praktizēt savā profesijā Latvijā attiecas arī valsts (latviešu) valodas zināšanu prasības, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”. Piemēram, ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, veterinārārstiem, pedagogiem, mērniekiem, sporta speciālistiem saskaņā ar šiem noteikumiem latviešu valoda jāzina C1 līmenī. 

Kur var iegūt papildu informāciju? 


Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru var iegūt Akadēmiskās informācijas centrā, www.aic.lv E-pasts : prof@aic.lv 

Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas tiesisko regulējumu iespējams iegūt pie Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatora. Ministru kabineta apstiprināts Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators ir IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre, e-pasts: inese.sture@izm.gov.lv. 

Plašāka informācija par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eiropas Savienībā pieejama Eiropas Komisijas interneta vietnē..