Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Personu datu apstrāde

Personas datu apstrāde un aizsardzība Akadēmiskās informācijas centrā  


Personas datu apstrādes pārzinis 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs, Reģ.Nr. LV40003239385, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 

Personu datu apstrāde un glabāšana 

Akadēmiskās informācijas centrs apstrādās personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai un citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem. 

Personas dati tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā. Tie būs adekvāti, atbilstīgi un ietvers tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos, ievērojot proporcionalitātes principu. 

Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu glabāšanu. 

Personas tiesības 

Personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt sniegt informāciju, vai personas dati Akadēmiskās informācijas centrā tiek vai netiek apstrādāti, kā arī gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, Akadēmiskās informācijas centrs apņemas sniegt informāciju par apstrādāto personas datu kopumu, kā arī persona var pieprasīt datu dzēšanu vai ierobežot datu apstrādes apjomu. 

Persona ir informēta, ka Akadēmiskās informācijas centra rīkotajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Dati tiks izmantoti, lai informētu sabiedrību par pasākumu norisi. Ja persona nevēlas, ka viņu fotografē vai filmē, par to iepriekš jāinformē pasākuma rīkotājs.  

Personai ir tiesības iesniegt sūdzības par Akadēmiskās informācijas centrā veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

Akadēmiskās informācijas centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā paziņojumā, publicējot tā aktuālo versiju Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietnē www.aic.lv.