Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

INFORMĀCIJAI:
Šī gada 21. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs apmeklētājus pieņems no plkst. 9:00 līdz 12:00.

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Vērtēšanas sistēma

Izglītības likums (1998) nosaka, ka iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību regulē valsts izglītības standarti. Savukārt profesionālās kvalifikācijas ieguves kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums (1999) un Augstskolu likums (1995); pēdējais regulē arī iegūtās akadēmiskās augstākās izglītības vērtēšanu. Izglītības ieguve akreditētās izglītības programmās noslēdzas ar valsts pārbaudījumiem.

Mācību sasniegumu vērtēšana tiek veikta 10 ballu skalā, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

  • Iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
  • Iegūtās prasmes un iemaņas;
  • Attieksme pret mācīšanos;
  • Mācību sasniegumu attīstības dinamika.
Ja kārtējā pārbaudē nav iespējams novērtēt mācību sasniegumus 10 ballu skalā, skolotājs mācību sasniegumus var vērtēt ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

10 ballu vērtēšanas skalas skaidrojumi
Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS atzīme
ļoti augsts 10 izcili (with distinction) A
9 teicami (excellent) A
augsts
8 ļoti labi (very good) B
7 labi (good) C
vidējs

6 gandrīz labi (almost good) D
5 viduvēji (satisfactory) E
4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX
zems 3-1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail


MK noteikumi, kuri nosaka mācību sasniegumu vērtēšanu: