Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 18.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Vērtēšanas sistēma

Izglītības likums (1998) nosaka, ka iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību regulē valsts izglītības standarti. Savukārt profesionālās kvalifikācijas ieguves kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums (1999) un Augstskolu likums (1995); pēdējais regulē arī iegūtās akadēmiskās augstākās izglītības vērtēšanu. Izglītības ieguve akreditētās izglītības programmās noslēdzas ar valsts pārbaudījumiem.

Mācību sasniegumu vērtēšana tiek veikta 10 ballu skalā, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

  • Iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
  • Iegūtās prasmes un iemaņas;
  • Attieksme pret mācīšanos;
  • Mācību sasniegumu attīstības dinamika.
Ja kārtējā pārbaudē nav iespējams novērtēt mācību sasniegumus 10 ballu skalā, skolotājs mācību sasniegumus var vērtēt ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.

10 ballu vērtēšanas skalas skaidrojumi

Apguves līmenis  Atzīme   Skaidrojums   Aptuvenā ECTS atzīme
  ļoti augsts  10  izcili (with distintion)  A
 9  teicami (excellent)  A
  augsts  8  ļoti labi (very good)  B
 7  labi (good)  C
   vidējs  6  gandrīz labi (almost good)  D
 5  viduvēji (satisfactory)  E
 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)        E/FX
 zems  3-1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail

MK noteikumi, kuri nosaka mācību sasniegumu vērtēšanu:

     
<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>