Aktualitātes


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Uzsākta diskusija par institucionālo akreditāciju

Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 01. novembrī organizēja semināru “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi”, uzsākot diskusiju par pāreju no studiju virzienu akreditācijas uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju. Pāreja uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju varētu notikt no 2024. gada, kad būs noslēdzies studiju virzienu akreditācijas cikls.

Seminārā tika diskutēts par institucionālās akreditācijas mērķiem, iesaistīto pušu atbildību un veicamajiem sagatavošanās darbiem. Ieskatu par institucionālās akreditācijas uzsākšanu sniedza Dace Jansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā, atzīmējot veicamos darbus un nepieciešamos grozījumus Augstskolu likumā. Savukārt, pārskatu par Eiropas valstu praksi un pieredzi institucionālajā akreditācijā sniedza Eiropas Universitāšu asociācijas direktore Tia Lukkola, uzsverot institucionālās akreditācijas izaicinājumus un iespējas, kā arī galvenos faktorus, kas ietekmē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu kopumā.

Diskusijā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par kritērijiem augstākās izglītības institucionālajā akreditācijā, normatīvo regulējumu un tajā nepieciešamajiem grozījumiem, novērtēšanas ekspertiem un starptautisko novērtēšanas aģentūru iespējamo iesaisti novērtēšanas procesā.

Seminārā piedalījās 26 dalībnieki, pārstāvot 10 institūcijas - Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākas izglītības zinātnes un inovāciju apakškomisiju, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās izglītības padomi, Rektoru padomi, Latvijas Koledžu asociāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Studentu apvienību, Eiropas Universitāšu asociāciju, Akadēmiskās informācijas centru.

Turpinot diskusiju par institucionālo akreditāciju, Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 14. novembrī organizēs semināru augstskolām un koledžām.

Semināri tiek organizēti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.

05.11.2019.


27 augstākās izglītības iestādes ir apguvušas, kā sagatavot dokumentus jaunajā e-platformā (26.09.2019.)

Ir izstrādāta e-platforma, kurā ikviens var iepazīties ar augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas un licenču datiem (27.08.2019.)

AIKA ir jauna vizuālā identitāte! (13.06.2019.)

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ir sasniegta jauna pakāpe! (28.05.2019.)

Seminārs AII “Kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas, metodika un e-platforma” (18.04.2019.)

Informatīvi un metodiski materiāli (30.01.2019.)

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR) (13.12.2018.)

Seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze” (22.11.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Komunikācijas stratēģija 2018. - 2020. gadam (28.09.2018.)

Seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai” (27.09.2018.)

AIKA/AIC kļūst par pilntiesīgu ENQA biedru (26.07.2018.)

CEENQA valdē ievēlēta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (08.06.2018.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā” (05.06.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs turpina ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu (02.05.2018.)

Akadēmiskās informācijas centra seminārs "Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā" (27.02.2018.)

Informatīvi analītisks ziņojums "Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās / koledžās Latvijā" (01.02.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija (17.01.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Kvalitātes vadības rokasgrāmata (05.01.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas (22.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts” (13.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē” (10.11.2017.)

Lietuvas SKVC dalās pieredzē par aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanu (09.11.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu (10.10.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru (09.10.2017.)

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs (18.09.2017.)

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās (06.09.2017.)

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā (13.06.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR izvirzīto aģentūru prasību izpildei” ietvaros organizētās pilotakreditācijas ir noslēgušās (31.05.2017.)

Ekspertu apmācības (30.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros septiņās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (11.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (13.04.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)


<script type=\"text/javascript\"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([\'_setAccount\', \'UA-28343580-1\']); _gaq.push([\'_trackPageview\']); (function() { var ga = document.createElement(\'script\'); ga.type = \'text/javascript\'; ga.async = true; ga.src = (\'https:\' == document.location.protocol ? \'https://ssl\' : \'http://www\') + \'.google-analytics.com/ga.js\'; var s = document.getElementsByTagName(\'script\')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>