Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

 
Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā

Kādos gadījumos nepieciešama ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana? 


Jums ir ārvalstīs iegūts izglītības dokuments un Jūs vēlaties 

  • turpināt iegūt izglītību Latvijā; 
  • strādāt nereglamentētā profesijā. 

Ja Jums ir ārvalstīs iegūts izglītības dokuments un Jūs vēlaties strādāt Latvijā reglamentā profesijā, tad Jums ir nepieciešama ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana 

Kādi dokumenti jāiesniedz? 


  1. Iesniegums (iesnieguma paraugs privātpersonām skatīt pielikumā); 
  2. Personu apliecinoša dokumenta kopija; 
  3. Izglītības dokuments (diploms, apliecība, atestāts u.c.) un tā pielikums (sekmju izraksts); 

Iesniegumu var iesniegt izglītības dokumenta īpašnieks, izglītības iestādes, valsts institūcijas, darba devēji, profesionālās organizācijas. 

Iesniegumu var iesniegt klātienē Akadēmiskās informācijas centrā vai parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu aic (at) aic.lv 

Ja nepieciešams, Akadēmiskās informācijas centrs var prasīt dokumentu tulkojumus latviešu valodā vai kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā un/ vai to legalizāciju Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā. 

Kāda ir akadēmiskās atzīšanas procedūra? 


AIC veic izglītības dokumenta ekspertīzi, balstoties uz šādiem kritērijiem: 

a) Izglītības dokumenta autentiskums; 
b) Izglītības iestādes statuss gan reģistrācijas valstī, gan valstī, kurā īstenota izglītības programma; 
c) Apgūtās izglītības programmas statuss (ilgums, pakāpe, veids, realizācijas forma un vieta, kvalitātes vērtēšana u.c.); 
d) Iegūtās kvalifikācijas (diploma, grāda, atestāta, apliecības) vieta konkrētās valsts izglītības sistēmā, kvalifikāciju ietvarstruktūrā, kvalitātes novērtēšana, akadēmiskās un profesionālās tiesības, iegūtie kredītpunkti u.c.) 

AIC izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam ārvalstu izglītības dokuments var (ja var) tikt pielīdzināts.  

AIC izziņa tiek sagatavota mēneša laikā, nepieciešamības gadījumā termiņu pagarinot līdz 4 mēnešiem. 

AIC izziņu var iesniegt Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam. 

Šī procedūra neattiecas uz Lietuvā un Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra izdotiem diplomiem. Plašāka informācija šeit 

Kas pieņem lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu? 


Pamatojoties uz AIC izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem: 

  • Izglītības un zinātnes ministrija - izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē; 
  • Augstskola - izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē; 
  • Darba devējs - darbam nereglamentētā profesijā. 

Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

Cik maksā akadēmiskā atzīšana? 


Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu ekspertīze ir maksas pakalpojums. Ministru Kabineta noteikumos noteiktā cena ir 41,00 EUR. 

Kurš Latvijas likums to reglamentē? 


Izglītības likuma 11.1 pants Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

Augstskolu likuma 85.pants. Ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu un izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā