Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga

Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14:00 - 18:00
Otrdienās 9:00 - 13:00
Ceturtdienās 13:00 - 17:00

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv


Par AIC


Latvijas ENIC/NARIC

Akadēmiskās informācijas centrs kopš 2003.gada ir informācijas institūcija par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās (izņemot transporta jomu);

Informācijas institūcija (atbilstoši likuma Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 56.panta 5.daļai)

  • nodrošina tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt ārvalstīs, informāciju par attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem, prasībām, informācijas institūcijām un kompetentām institūcijām reglamentēto profesiju jomā;
  • nodrošina informāciju par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, profesionālās ētikas prasībām, akadēmiskajām un profesionālajām prasībām izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentēto profesiju jomā;
  • pieņem no pretendentiem likumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai un nodod tos kopā ar savu izziņu institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās;
  • paziņo pretendentam institūciju, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, pieņemtos lēmumus.

AIC lēmumus par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nepieņem.

AIC izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, kas apliecina profesionālo pieredzi un tiesības darboties nereglamentētajās profesijās Latvijas Republikā (atbilstoši MK 2006.gada noteikumiem NR.128)

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu Ārvalstu diplomu atzīšana


ReferNet Latvija

Akadēmiskās informācijas centrs no 1995. līdz 2004.gadam pārstāvēja Latviju Eiropas Izglītības fonda (ETF) Nacionālo observatoriju tīklā.

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā Nacionālās observatorijas kļuva par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) informācijas tīkla ReferNet pārstāvjiem. ReferNet pamatuzdevums ir nodrošināt salīdzināmu informāciju par profesionālās izglītības sistēmas attīstību Eiropas Savienības valstīs.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļas Nacionālā observatorija un ReferNet.


Nacionālais Europass centrs

Kopš 2004. gada Akadēmiskās informācijas centra struktūrvienība ir Nacionālais Europass centrs, kura uzdevums ir nodrošināt Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvas EUROPASS aktivitātes Latvijā. Europass ir vienots 5 standartizētu dokumentu kopums zināšanu, prasmju un iemaņu apliecināšanai, kas tika izveidots 2004. gadā un ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 2005. gadā tika ieviests visās Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstīs.

Europass dokumenti sniedz iespēju skaidrā un viegli saprotamā formā uzrādīt savu kompetenci un pieredzi darba devējiem un izglītības sektora pārstāvjiem visā Eiropas Savienībā. Europass mērķis ir veicināt Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā mācību un darba nolūkos.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu Europass.


Latvijas NKP

Kopš 2008.gada Akadēmiskās informā cijas centrs darbojas kā Latvijas nacionālais koordinācijas punkts nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšanai EKI. NKP nodrošina atbalstu Latvijas izglītības kvalifikāciju piesaistei EKI, kā arī sniedz informāciju par pielīdzināšanas procesu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt sadaļu NKP.