Grādu un kredītpunktu atzīšanas sistēmas pilnveide

Oficiālais Boloņas procesa seminārs Rīgā

3-4 dec 2004

Semināru kopīgi organizē Latvija un Eiropas Padome
 

Semināra programma         Tēmas darba grupām
  Semināra galvenie rezultāti:
Rekomendācijas
Semināra noslēguma ziņojums - prof. Stephen Adam
Semināra mājaslapa
  Semināra pamatziņojums
Diplomatzīšanas sistēmas pilnveide
 Andrejs Rauhvargers, Lisabonas konvencijas starptautiskās komitejas prezidents
  Plenārsēdes referāti
Diplomu starptautiskā atzīšana un kvalitātes nodrošināšana - divas Boloņas procesa prioritātes  Jindra Divis, NUFFIC, The Hague
Saskaņošanās procesi pa studiju jomām un to ietekme uz diplomatzīšanu
Julia Gonzales - University of Deusto, Bilbao (Spain)
Diplomu atzīšana darba tirgus vajadzībām
Dirk Haaksman, NUFFIC, The Hague
Studiju rezultātu atzīšana
Norman Sharp, Quality assurance Agency, Glasgow (Scotland)
Kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanās ietekme uz diplomatzīšanu
Stephen Adam, University of Westminster, London
Kredītpunktu atzīšana - sasniegumi un problēmas
Wolker Gehmlich, Fachhochschule Osnabrück, Germany
Programmas, izglītības sniedzēji un akreditētāji pārmaiņu procesā - ietekme uz diplomatzīsanu  Jane Knight, University of Toronto, Canada
ASV kā Boloņas procesā ieinteresētas puses viedoklis
Timothy S. Thompson, University of Pittsburgh & National Council on the Evaluation of Foreign Educational Credentials, USA


 

Šīs lapas augša

 

 
spacer spacer spacer