http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

 

 

Eiropas Augstākās izglītības telpas

BIBLIOTĒKA

Rādītājs
pēc Boloņas procesa galvenajiem
uzdevumiem

     Par Boloņas procesu īsumā

     Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts)  latviešu valodā

     Boloņas procesa semināri un konferences

     Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

`    Ieviešana Latvijā un latviešu valodā pieejamā informācija

Informācija pa Boloņas procesa galvenajiem uzdevumiem

Grādu sistēma

Bakalaurs

Maģistrs

Doktors

Absolventu nodarbināmība

Diplomu un kredītpunktu savstarpēja atzīšana

Kvalifikāciju izprotamības instrumenti

Diploma pielikums

ECTS

Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūras

Kvalitātes nodrošināšana

Mūžizglītība

Mobilitāte

Boloņas procesa sociālā dimensija

Eiropas dimensija programmās. Kopīgie grādi

Boloņas procesa ārējā dimensija – Eiropas sadarbība ar apkārtējo pasauli

Boloņas procesa ministru konferences

Boloņas procesa ieviešana nacionālajā līmenī

 

 

 

 

 

 

Grādu sistēma

Informāciju par grādu sistēmas ieviešanu skat arī:

Eurydice ziņojums Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums

Panākumu izvērtējuma (stocktaking) ziņojums, 2007

EUA Tendences un studiju struktūras - ziņojumi

Īsā cikla augstākā izglītība Eiropā Ziņojums, 2003

Bakalaurs

Bakalaura līmeņa grādi, seminārs, Helsinki,  2001

Bakalaura grāds - kas tas ir?, seminārs Sanktpēterburgā, 25-26 Nov, 2004

Maģistrs

Maģistra līmeņa grādi,   Oficiālais Boloņas seminārs,  Helsinki, 2003

Pētījums par maģistra grādiem un kopīgajiem grādiem Eiropā K. Tauhs, A. Rauhvargers (2002)

Doktors

- Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropā" Nica, Francija 7-9 Dec.

- Boloņas seminārs "Pētnieku darba tirgus: vai Europa ir pievilkšanas punkts?"
  Vīne, Austrija1-2 Jūn. 2006

Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropas zināšanu sabiedrībai", Zalcburga, Austrija,  3-5 Feb, 2005

EUA Doktorantūras programmu projekts (2003-2005)

Absolventu nodarbināmība

- Boloņas seminārs "Trīsciklu sistēmas ietekme uz nodarbināmību", Svonsī,  Apv. Karaliste, 12-14 Jūl. 2006
-
Boloņas seminārs Nodarbināmība un tās saistība ar Boloņas procesa mērķiem,
 
Bleda, Slovēnija, (2004)
 

Kvalifikāciju izprotamības instrumenti

Diploma pielikums

- forma un paskaidrojošie dokumenti
- Diploma pielikums un kvalifikāciju ietvarstruktūras

ECTS

- Boloņas procesa oficiālais seminārs par Mūžizglītību un kredītpunktiem, Prāga, 5-7
  Jūn, 2003

- Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS),
  seminārs, Cīrihe,  2002

- ECTS informācijas pakete

Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūras

- starptautisks apmācības seminārs "Studiju rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana", Rīga, 28 apr. 2006.  Semināra programma latviešu valodā

- oficiālais Boloņas seminārs Kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas augstākās izglītības telpai, Kopenhāgena, 3-14 Jan 2005

- oficiālais Boloņas seminārs "Studiju rezultātu izmantošana", Edinburga 1-2 Jul, 2004

- oficiālais Boloņas seminārs Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā,  2003

- Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā, Ziņojums, 2003

- Strādājot pie Eiropas dimensijas kvalitātē, Seminārs, 2002

 

 

Diplomatzīšanauz pilno informāciju par diplomatzīšanu

Boloņas procesa oficiālais seminārs 'Jauni izaicinājumi diplomu atzīšanā: Iepriekšējas izglītības atzīšana un Eiropas diplomu atzīšana ārpus Eiropas" Rīga, Latvija, 25-26 Janv.  2007

Boloņas procesa seminārs  Situācijas uzlabošana grādu un kredītpunktu savstarpējā atzīšanā Rīga, 2004

Lisabonas konvencija un to papildinošie diplomatzīšanas dokumenti

Boloņas procesa seminārs:Diplomatzīšanas aspekti Boloņas procesā (2002)

Diplomu profesionālā atzīšana Eiropas Savienībā

ES direktīvas profesionālo kvalifikāciju atzīšanai

- ENIC - NARIC tiklu harta par savu darbību un diplomatzīšanas pakalpojumiem Boloņas procesa veicināšanai, 2004

 

Kvalitātes nodrošināšana

- Standarti un vadlīnijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā, 2005,

2006. gada Eiropas kvalitātes nodrošināšanas forums: "Iedibinot kvalitātes nodrošināšanu augstskolu iekšienē" Minhene, Vācija, 23-25 Nov. 2006

- Oficiālais Boloņas seminārs Sadarbība akreditācijas aģentūru starpā, Varšava, 2005

- Oficiālais Boloņas seminārs Metodiskie rīki kvalitātes vērtēšanai un akreditācijai
  Eiropas kopējā telpā
, Spānija, 2004

- Virzoties uz akreditācijas shēmām Eiropā, Boloņas oficiālais seminārs,
 
Lisabona, 2001

Skat arī:

- Vadlīnijas augstskolām kvalitātes nodrošināšanai kopīgo grādu programmās,
 S. Hoffmann, D. Crossier, 2006

- Vadlīnijas kvalitātes pilnveidei Eiropas kopīgo maģistra grādu programmās -EUA projekta rezultāti.

- I UNESCO Globālais forums par starptautisko kvalitātes vērtēšanu, akreditāciju un diplomatzīšanu augstākajā izglītībā, Parīze  2002

- Strādājot pie Eiropas dimensijas kvalitātē,
  seminārs, Amsterdama,  2002

-
UNESCO Ekspertu sanāksme par globalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību: kvalitātes nodrošināšana un diplomatzīšana
  Parīze, 2001

Augstākās izglītības pārvalde

- Eiropas padomes  Augstākās izglītības forums "Augstākās izglītības pāŗvalde: starp demokrātisku kultūru un, akadēmiskām vēlmēm un tirgus spēkiem-.Secinājumi un rekomendācijas (2005)

- Boloņas oficiālais seminārs Sabiedrības atbildība par augstāko izglītību un zinātni, Eiropas Padomes seminārs, Eiropas Padome,  Francija 23-24, Sep, 2004

- Studentu iesaiste augstākās izglītības pārvaldē Eiropā, Eiropas padomes   pārskats,  A.Persson, 2003
 

Mūžizglītība

- Oficiālais seminārs "Boloņas process un jauni uzdevumi e-izglītībai un tālmācībai"
  Ģente, Beļģija
4-5 Jun 2004

- Boloņas procesa oficiālais seminārs par Mūžizglītību un kredītpunktiem, Prāga, 5-7 Jūn, 2003

Mobilitāte

Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums

Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums

Oficiālais Boloņas seminārs  Padarot Boloņu par realitāti - mācībspēku un studentu mobilitāte, Londona, Apv. karaliste,8-9 Febr. 2007

DAAD Seminārs Studentu mobilitāte Eiropas Augstākās izglītības telpā 2010, Bonna, Vācija,  17-18 Mar 2005

 Politikas veidošana mobiliem studentiem, Boloņas oficiālais seminārs,
 Nordveika, Nīderlande, 2004

Transnacionālā izglītība

Labas prakses kodekss transnacionālās izglītības sniegšanā (ar paskaidrojošo memorandu) angļu val.  !! 2007. gada jūnija jaunā versija


- Oficiālais Boloņas procesa seminārs
Transnacionālā izglītība,
  Malme, Zviedrija, 2001
T

 

Boloņas procesa sociālā dimensija

 - 2009-2011 gada būtiskāko sociālās dimensijas dokumentu apkopojums

 - Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums, 2007

- Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums, 2007

- Padarot Boloņu par realitāti - mācībspēku un studentu mobilitāte - Londona, Apv.
  karaliste, 8-9 Febr. 2007

Seminārs par Eiropas augstākās izglītības telpas sociālo dimensiju, Atēnas, 2003

Eiropas dimensija programmās. Kopīgie grādi

- Boloņas seminārs Kopīgo grādu programmas –  Eiropas Augstākās izglītības telpas raksturīga iezīme, Berlīne, Vācija21-22 Sept. 2006

- Vadlīnijas augstskolām kvalitātes nodrošināšanai kopīgo grādu programmās,  S. Hoffmann, D. Crossier, 2006

- Vadlīnijas kvalitātes pilnveidei Eiropas kopīgo maģistra grādu programmās - EUA kvalitātes pilnveides projekta rezultāti, 2005

- Eiropas padomes un UNESCO Rekomendācija Kopīgo grādu atzīšanai  (2004)
- Seminārs Kopīgās programmas - iesaiste un perspektīvas, Mantuja, 2003
-
Kopīgie grādi - otrais Boloņas seminārs  Stokholma, 6-7 Maijs, 2004
-
Kopīgie grādi - pirmais Boloņas seminārs - , Stokholma Maijs, 2002
-
Pētījums par maģistra grādiem un kopīgajiem grādiem Eiropā ,
  C.Tauch,  A.Rauhvargers (2002)
-
Kopīgo maģistra grādu projekta uzsākšanas konference (EUA)
  Brisele, 20 Sep, 2002
Erasmus Mundus kopīgo grādu programma:
      - Kas ir Erasmus Mundus? prese relīze
      - Erasmus Mundus informācija (Eiropas Komisijas mājaslapā)

- Kopīgās programmas - iesaiste un perspektīvas, Oficiālais Boloņas
  seminārs, Mantuja, 2004

- Pētījums par maģistra grādiem un kopīgajiem grādiem Eiropā
   K. Tauhs, A. Rauhvargers (2002)

- Kas ir Erasmus Mundus programma? prese relīze
- Erasmus Mundus informācija (Eiropas Komisijas mājaslapā)

Boloņas procesa ārējā dimensija – Eiropas sadarbība ar apkārtējo pasauli

Boloņas procesa ārējās dimensijas darba grupas rezultāti (2007)
     - Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija
      - Noslēguma ziņojums
"
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā''
        sagatavojis Pavel Zgaga
 

Semināri par Boloņas procesa ārpuseiropas dimensiju:

Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā - Oslo, Norvēģija, 28-29 September 2006

Iezīmējot kartē Eiropas augstākās izglītības telpu: Eiropas pievilcīguma stratēgijas vedošana - Atēnas.Grieķija 24 -26 Jūn. 2006

Eiropas universitāšu kultūras mantojums, akadēmiskās vērtības un Eiropas Augstākās izglītības telpas pievilcīgums -  Vatikāns 30. Marts-1. Aprīlis  2006

- Pētījums par Boloņas procesa uztveri ārpus Eiropas  Ziņojuma kopsavilkums
  Academic Cooperation Asociation (ACA), 2006

- Boloņas procesa ārējā dimensija, konference, Bukareste (2003)

- UNESCO Ekspertu sanāksme par globalizācijas ietekmi uz augstāko izglītību
  Education, UNESCO, Paris, 2001

- 1.UNESCO Globālais forums par starptautisko kvalitātes vērtēšanu, akreditāciju un diplomatzīšanu augstākajā izglītībā,  Parīze,  2002

- 2. UNESCO globālais forums Globalizācija un augstākā izglītība: Ziemeļu-Dienvidu dialogs (UNESCO)   Oslo, 2003
 

Boloņas procesa Ministru konferences

Ministru komunikē teksti latviešu valodā

Londonas ministru konference par Boloņas procesu, 17-18. maijs 2007.

Londonas komunikē         Latviešu valodā  Angļu valodā
Boloņas procesa panākumu izvētējuma (Stocktaking) ziņojums
Andrejs Rauhvargers, Latvija 2007. gada Panākumu izvērtējuma (Stocktaking) rezultāti,   prezentācija latviešu valodā

Bergenas ministru konference par Boloņas procesu , Maijs, 2005

Ministru konference par Boloņas procesu (visi dokumenti)
Ministru komunik
ē latviešu valodā
Boloņas procesa  Panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums, 2005

Berlīnes ministru konference par Boloņas procesu (Sep, 2003):

- Ministru komunikē  latviešu valodā
- Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas ziņojums
  2003. gada ministru konferencei

Prāgas ministru konference par Boloņas procesu

Prāgas komunikē, 2001

 

Boloņas procesa ieviešana nacionālajā līmenī

Valstu ziņojumi par Boloņas procesa ieviešanu, 2003
Valstu
ziņojumi par Boloņas procesa ieviešanu, 2003

Skat arī:

     Par Boloņas procesu īsumā

     Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts)  latviešu valodā

     Boloņas procesa semināri un konferences

     Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer