Galvenie ziņ. 2005-07    Galvenie ziņ. 2003-05    Trends ziņ.      Visi pētījumos balstīti ziņ.
Nacionālie ziņ. 2007         Nacionālie ziņ. 2005          Nacionālie ziņ. 2003
 

Ziņojumi, kas atspoguļo
Boloņas proces
u

Galvenie Boloņas procesa ziņojumi starp Bergenas un Londonas ministru konferencēm (2005-2007)

2007. gada Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums
EUA Tendences V ziņojums
ESU ziņojums
Boloņa studentu skatījumā
ENQA, EUA, EURASHE un ESU
Ziņoums par Kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistru,

2007. gada Boloņas Sekretariāta ziņojums
Eurydice ziņojums
Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums

2005-2007 gada Boloņas procesa darba grupu ziņojumi

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums

Sociālās dimensijas darba grupas ziņojumi
      - Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums
      - Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums


Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
     - Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija
      - Noslēguma ziņojums
"
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā''
        sagatavojis Pavel Zgaga2007. gada Boloņas procesa nacionālie ziņojumi
2007. gada Nacionālie darba plāni diplomatzīšanas uzlabošanai

 

 

Galvenie ziņojumi periodā starp Berlīnes un Bergenas ministru konferencēm
(2003-2005)

Materiālus latviešu valodā par šīm tēmām skatiet šeit.

 

Visu Boloņas procesa galveno periodu ziņojumi pa grupām:

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Boloņas
 procesa starptautiskās vadības grupas ziņojumi ministriem

2007. gada Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums
Boloņas Sekretariāta ziņojums 2007. gada Londonas konferencei
Ziņojums 2005. gada Bergenas konferencei, skat arī prezentāciju  (Per Nyborg)
Ziņojums 2003 gada Berlīnes ministru konferencei  (P.Zgaga)
Ziņojums 2001 Prāgas ministru konferencei  (P.Lourtie)

 

 

 

 

 

  
Ziņojumi par tendencēm un  studiju struktūrām

Eiropas augstākajā izglītībā,

Skat arī informāciju latviski

Trends V D.Crosier, L.Purser, H.Smidt
kopsavilkums  viss teksts
2007 Lisabonas EUA saietam un Londonas ministru konferencei
Trends IV S.Reichert, C.Tauch 2005 Glāzgovas augstākās izglītības konventam un Bergenas ministru konferencei
Trends III S.Reichert,C.Tauch kopsav.    pilns teksts 2003 Grācas akadēmiskajam konventam un Berlīnes ministru konferencei
Trends II G.Haug, C.Tauch 2001 Salamankas akadēmiskajam konventam un Prāgas ministru konferencei
Trends I G.Haug, J. Kirstein 1999 Boloņas konferencei

      

 

 

 

  
Citi pētījumos balstīti ziņojumi un pārskati

2007. gada Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums 2007 Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) darba grupa
2007. gada Boloņas Sekretariāta ziņojums 2007 Boloņas Sekretariāts
Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums 2007 Eurydice
Boloņa studentu skatījumā 2007 ESU
Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija 2007 Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
Noslēguma ziņojums "Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā'' 2007 Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
Ziņoums par Kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistru 2007 ENQA, EUA, EURASHE un ESU
Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums 2007 Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa
Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums 2007 Sociālās dimensijas darba grupa
Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums 2007 Sociālās dimensijas darba grupa
Pārskats par kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanu dalībvalstīs (situācija 2006. gada maijā) 2006 Šveices Rektoru padome
Pētījums par Boloņas procesa uztveri ārpus Eiropas   Ziņojuma kopsavilkums 2006 Academic Cooperation Asociation (ACA)
Vadlīnijas augstskolām kvalitātes nodrošināšanai kopīgo grādu programmās 2006 S. Hoffmann, D. Crossier
Vadlīnijas kvalitātes pilnveidei Eiropas kopīgo maģistra grādu programmās 2005 EUA  - kvalitātes pilnveides projekta rezultāti
Kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas Augstākās izglītības telpai
skat arī informāciju latviski
2005 BFUG kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā, skat arī informāciju latviski   2005 ENQA, EUA, EURASHE, ESIB
2003.-2005.gada panākumu izvērtējuma (stocktaking) ziņojums
skat arī
informāciju latviski
2005 BFUG Stocktaking darba grupa
Kopīgo maģistra programmu veidošana Eiropas augstākajai izglītībai 2004 EUA  - Kopīgo maģistra grādu projekta rezultāti
Studentu iesaiste augstākās izglītības pārvaldē Eiropā  2003 Eiropas padomes pārskats,
 A.Persson
Boloņa studentu skatījumā 2005 ESIB
Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā skat arī informāciju latviski 2003 S.Adam, Pamatziņojums Eiropas kvalifikāciju struktūru semināram Kopenhāgenā
Tuning projekts
(ziņojuma   teksts pa nodaļām)
2003 Tuning projekta ziņojums
J.Gonzales, R.Wagenaar
Maģistra grādu un kopīgo grādu attīstība Eiropā skat arī informāciju latviski 2002 EUA pētījums -
C. Tauch, A.Rauhvargers
Diplomatzīšanas aspekti Boloņas procesā skat arī informāciju latviski 2000 ENIC un NARIC tīkli

 

Šīs lapas augša

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer