http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg
http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg
Eiropas Augstākās izglītības telpas
BIBLIOTĒKA


 

Notikumu un dokumentu rādītājs
pēc norises/ pieņemšanas
pilsētām

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

A
 

Akra

Seminārs Europe and Africa: Intra and Inter regional academic mobility (The Access to Success Workshop 3}, Akra, Gana

 

Amsterdama

- Iepriekš apgūtas izglītības novērtēšana, kvalitātes nodrošināšana un to ieviešanas procedūras, Seminārs, 2009

- Strādājot pie Eiropas dimensijas kvalitātē, Seminārs, 2002

Atēnas -

- Seminārs   Iezīmējot kartē Eiropas augstākās izglītības telpu": Eiropas pievilcīguma
  stratēgijas veidošana
,
Atēnas.Grieķija 24 -26 Jūn. 2006
-
Seminārs par Eiropas augstākās izglītības telpas sociālo dimensiju, 2003

 

 

B

Barselona  Eiropas Kopienu Padomes secinājumi,  (2002)

Bergena 

Ministru konference par Boloņas procesu (visi dokumenti)
Ministru komunik
ē,
Boloņas procesa  Panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums, 2005

Berlīne:

Seminārs New Perspectives for Master Study Programmes in Europe. Implementing the Second Cycle of Bologna – A European Success story? 25-26 October 2011
Seminārs
Bologna Conference – The Social Dimension: Stocktaking and Future Perspectives of Student Affairs and Services, July 11-13, 2011
DAAD mobilitātes seminārs (tikai programma pieejama) From Imbalanced to Balanced Mobility in the EHEA – Current Challenges and Perspectives for the Future, 2011 Berlīne

Eiropas studentu saiets: Studenti vērtē sasniegto Berlīne, Vācija, 16 - 19 Mar. 2006
ESIB Studentu Berlīnes deklarācija

Boloņas seminārs Kopīgo grādu programmas –  Eiropas Augstākās izglītības telpas raksturīga iezīme, Berlīne, Vācija21-22 Sept. 2006

Berlīnes ministru konference par Boloņas procesu (Sep, 2003):

- Ministru komunikē  latviešu valodā
- Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas ziņojums
  2003. gada ministru konferencei
 

Berlīnes ministru konference par Boloņas procesu (Sep, 2003):

- Ministru komunikē
- Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas ziņojums
  2003. gada ministru konferencei
 

Bleda, Slovēnija

Oficiālais Boloņas seminārs Nodarbināmība un tās saistība ar Boloņas procesa mērķiem (2004)

Boloņa

Boloņas deklarācija (1999)

Seminārs ENQA seminar - "Quality and Transparency in Higher Education: Expectations, Tools and the Link to Institutional Autonomy", 2010
 

Boloņas process
 
Ņemot vērā, ka Eiropas augstākajā izglītībā vairums pārmaiņu ir saistītas ar Boloņas procesu tālākās saites ved uz mājaslapas sadaļām, nevis atsevišķiem dokumentiem

     Par Boloņas procesu īsumā

     Boloņas procesa pamatdokumenti (saraksts)

     Boloņas procesa semināri un konferences

     Ziņojumi, kuri atspoguļo Boloņas procesu

     Starptautisko organizāciju dalība un ieguldījums procesā

- ENQA seminar - "Quality and Transparency in Higher Education: Expectations, Tools and the Link to Institutional Autonomy", Boloņa, 2010

 

Bonna

Seminārs Studentu mobilitāte Eiropas Augstākās izglītības telpā - 2010 (DAAD)17-18 Mar. 2005


 

Budapešta

         - Seminārs par īsā cikla izglītību: Embedding Professional Short Cycle Higher Education in the (Higher) Education System, Budapešta, 2011

          - EURASHE konference:  Kāda ir Boloņas procesa ietekme uz profesionālajām augstskolām? , 2010 Budapešta
          - Budapeštas-Vīnes ministru deklarācija 2010
 

Bukareste          

            Bukarestes ministru komunikē (2012)

            Bukarestes ministru konference (2012)   
            Seminārs
Future of Higher Education: Bologna Process Researchers' Conference
           
Pieejama tikai programma un secinājumi
             
            Konference par Boloņas procesa ārējo dimensiju ( 2003)


 

C

Cīrihe

- Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS),
  seminārs, Cīrihe,  2002
 

D

Drēzdene

Seminārs "Ķīmijas studijas Eiropas Augstākās izglītības telpā"14-15 Jun, 2004

Dublina

- Konference par (ES) kvalifikāciju ietvarstruktūrām , Dublina, 2010

G

Ģente

- Boloņa 2020. gadā: Atbrīvots Eiropas iekšējais potenciāls - ieguldījums labākas pasaules veidošanā 2010

- Oficiālais seminārs "Boloņas process un jauni uzdevumi e-izglītībai un tālmācībai"
 
Ģente, Beļģija
4-5 Jun 2004

Gēteborga
           - studentu deklarācija (2001)

Glāzgova 

           - EUA deklarācija
           -
III EUA Augstākās izglītības konvents, Glāzgova, 30-31 Mar,

Grāca

- Grācas augstākās izglītības konvents (EUA), Grāca 29-31 Maijs, 2003
-
Grācas EUA deklarācija

 

E

Edinburga

          - oficiālais Boloņas seminārs "Studiju rezultātu izmantošana",  1-2 Jul, 2004

 

H

Hāga

           - ENQA seminārs oar iekšējo kvaklitātes nodrošināšanu augstskolās 2009

 

Hamburga

Seminārs Atveroties plašākai pasaulei: Boloņas procesa ārējā dimensija (ACA), Hamburga, Vācija, 18-19 Okt, 2004

Helsinki

Trešā cikla grādi: kompetences un pētnieku karjera, seminārs Helsinkos , 2008

- Bakalaura līmeņa grādi, Oficiālais Boloņas seminārs, 2001
-
Maģistra līmeņa grādi,   Oficiālais Boloņas seminārs,  2003

K

Kopenhāgena
     
    Oficiālie Boloņas procesa
semināri:

- EUA 4. Kvalitātes forums: "Creativity and Diversity: Challenges for quality assurance beyond 2010" , 2009

- Kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas augstākās izglītības telpai, 13-14 Jan 2005
-
Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā
,  2003

 

 

L

Limassola

ES-Āzijas sadarbības konference "Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects" Limassol, Kipra, 2010

 

Lisabona

EUA Lisabonas deklarācija - Eiropas universitātes pēc 2010. gada (2010)

Lisabonas diplomatzīšanas konvencija  latv.val.  angļu val. (1997)

Lisabonas konvenciju papildinošie diplomatzīšanas dokumenti

Lisabonas Eiropas Kopienu padome - Prezidentūras secinājumi - (2000)

Boloņas procesa seminārs:Virzoties uz akreditācijas shēmām Eiropā (2001)

Boloņas procesa seminārs:Diplomatzīšanas aspekti Boloņas procesā (2002)

Lille

Konference par mobilitāti Lille, 2008

 

Londona

Kvalitātes nodrošināšana transnacionālajā izglītībā - no vārdiem pie darbiem, Londona, 2008

Boloņas procesa 5. ministru konference Londona, 17-18. maijs 2007.

Oficiālais Boloņas seminārs  Padarot Boloņu par realitāti - mācībspēku un studentu mobilitāte, Londona, Apv. karaliste,8-9 Febr. 2007

Luksemburga 

         

          Konference par nodarbināmību, Luksemburga, 2008

          ESIB Luksemburgas deklarācija (2005)

 

 

 

M

Malme

 Seminārs: Transnacionālā izglītība (2001)

Mantuja- Seminārs Kopīgās programmas - iesaiste un perspektīvas, 2003

 

Minhene

2006. gada Eiropas kvalitātes nodrošināšanas forums: "Iedibinot kvalitātes nodrošināšanu augstskolu iekšienē" Minhene, Vācija, 23-25 Nov. 2006

 

 

N

Nica

- Boloņas seminārs "Doktorantūras programmas Eiropā" Nica, Francija 7-9 Dec. 2006

 

Nikozija

-  The Social Dimension of Higher Education - Building Excellence & Equity, Nikozija, Kipra, 2010

Nordveika

            Politikas veidošana mobiliem studentiem, Boloņas oficiālais seminārs,
             Nordveika, Nīderlande, 2004

 

 

 

O

Oslo

Seminārs Modernatisation of curricula (2011)

Seminārs Reimagining Democratic Societies: A New Era of Personal AND Social Responsibility? (2011)

Boloņas procesa oficiālais seminārs "Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā" - Oslo, Norvēģija, 28-29 September 2006

Konference Globalizācija un augstākā izglītība: Ziemeļu-Dienvidu dialogs (UNESCO) 2003
Boloņas oficiālais seminārs
Studentu iesaiste augstākās izglītības pārvaldē (2003)

 

 

 

P

Parīze

- Boloņas oficiālais seminārs Eiropas Augstākās izglītības telpas sociālā dimensija un globālā konkurence Parīze, 27-28 Jan 2005
 

Pēterburga

Boloņas oficiālais seminārs Kas tas ir: bakalaura grāds?, Pēterburga, 25-26 Nov, 2004

Prāga

- EUA Prāgas deklarācija (2009)
- Prāgas ministru komunikē
latviešu valodā   angļu val. , 2001
- Boloņas procesa starptautiskās vadības grupas ziņojums par Boloņas procesu
 
Prāgas ministru konferencei, 2001
- seminārs par
Mūžizglītību un kredītpunktiem,
 5-7 Jūn, 2003

 

 

 

R

Rīga

Starptautiskā Boloņas procesa konference  Stakeholders’ Conference on Recognition, Rīga, 2011

Boloņas procesa oficiālais seminārs Jauni izaicinājumi diplomu atzīšanā: Iepriekšējas izglītības atzīšana un Eiropas diplomu atzīšana ārpus Eiropas Rīga, Latvija, 25-26 Janv.  2007
Boloņas procesa
oficiālais seminārs  Situācijas uzlabošana grādu un kredītpunktu savstarpējā atzīšanā  3-4 Dec, 2004

 

 

 

S

Salamanka  
          
Eiropas Universitāšu asociācijas
Salamankas paziņojums  (2001)

Sanktpēterburga
           Boloņas oficiālais seminārs
Kas tas ir: bakalaura grāds?, Pēterburga, 25-26 Nov, 2004

Santandera  
          
Boloņas oficiālais seminārs
Metodiskie rīki kvalitātes vērtēšanai un akreditācijai
          
Eiropas kopējā telpā, 2004

 

Sorbonna  

Sorbonnas deklarācija (1998)

St Augustin

       - Studiju rezultāti un kvalifikāciju ietvarstruktūras kā kvalifikāciju caurspīdīguma instrumenti St Augustin, Vācija, 2010

 

Stokholma

- Kopīgie grādi - otrais Boloņas seminārs  Stokholma, 6-7 Maijs, 2004
-
Kopīgie grādi - pirmais Boloņas seminārs - , Stokholma Maijs, 2002

- Eiropas Kopienu Padomes secinājumi (2001)
 

Strasbūra

- ENIC un NARIC tīklu Strasbūras paziņojums, 2004
- Boloņas procesa seminārs Sabiedrības atbildība par augstāko izglītību un zinātni,
 
Eiropas Padomes seminārs
23-24 Sep, 2004

 

Svonsī

Boloņas seminārs "Trīsciklu sistēmas ietekme uz nodarbināmību", Svonsī,  Apv. Karaliste, 12-14 Jūl. 2006

 

T

Tallina

Seminārs par diplomatzīšanu Boloņas procesa un augstākās izglītības reformu ekspertiem (tajā skaitā darbseminārs par studiju rezultātiem), Tallina, 2010

Tbilisi

- Eiropas konference par  kvalifikāciju ietvarstruktūrām, Tbilisi, Grūzija, 2008

 

Tesaloniki

          - Cedefop Seminārs par kvalifikācijām mūžizglītībai un nodarbināmībai , Tesaloniki Grieķinja, 2009

 

V

Vaduza - ENIC un NARIC diplomatzīšanas tīklu Vaduzas paziņojums (2003)

Varšava
           Boloņas procesa oficiālie semināri:
          -
Doctoral Studies in the European Higher Education Area, Seminārs Varšavā 2010
         
- Sadarbība akreditācijas aģentūru starpā, 14-16 Feb 2005
          -
Jauna likumu un politikas dokumentu paaudze augstākajai izglītībai
            Boloņas procesa kontekstā
, 4-6 Nov, 2004


Vīne

-        Budapeštas-Vīnes ministru deklarācija 2010
-        B
oloņas seminārs "
Pētnieku darba tirgus: vai Europa ir pievilkšanas punkts?"   Vīne, 1-2 Jūn. 2006

 

 

Z

Zalcburga
          
EUA "Zalcburgas II" rekomendācijas par doktarantūru 2010

           Doktorantūras programmas Eiropas zināšanu sabiedrībai, Zalcburga, Austrija,  2005

 

 

 

  

a
spacer spacer spacer