http://www.viaa.gov.lv/images/news/66/4766/txt_20_15890_eu_flag_llp_lv.jpg

 

 

Ziņojumi, kas atspoguļo
Boloņas proces
u

Visi pētījumos balstītie ziņojumi
Galvenie ziņojumi      2010-2012  2009-2010  2007-09   2005-07    2003-05    Trends ziņ.  
Nacionālie ziņojumi   2012   2009    2007  2005   2003

2010-2015

 

M. Gaebel. Kas ir Moocs? MOOCs - Massive Open Online Courses, 2013
EUA 7. Kvalitātes foruma publikācijas, 2013

Ziņojums par kvalitātes nodrošināšana doktora programmās, 2013

A.Rauhvargers Globālo Universitāšu reitingi un to ietekme (II), 2013

A.Rauhvargers Globālo Universitāšu reitingi un to ietekme (I), 2011,

BFUG darba grupas ziņojums, publicējis EURYDICE:   The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report    Vadītāji: A.Rauhvargers (Latvija) un G.Dondelingers (Luksemburga)

Eiropas Studentu apvienības ziņojums Bologna with student eyes 2012

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa:     Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums

Sociālās dimensijas darba grupa     Sociālās dimensijas darba grupas ziņojums        Pilotprojekts

Diplomatzīšanas darba grupa:     Diplomatzīšanas darba grupas ziņojums

Mobilitātes darba grupa   Mobilitātes darba grupas ziņojums   

Iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas (RPL) tīklojums   Iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas (RPL) tīklojuma ziņojums

Starptautiskās atvērtības darba grupa   Starptautiskās atvērtības darba grupas ziņojums
Caurspīdīguma instrumentu darba grupa Caurspīdīguma instrumentu darba grupas ziņojums
NESSIE - Eiropas Studentu atbalsta ekspertu tīklojums NESSIE Ziņojums un Pielikums

 

 

 

2009-2010

Galvenie Boloņas procesa ziņojumi starp Lēvenes un Budapeštas-Vīnes ministru konferencēm

Jubilejas izdevums Boloņas process 1999-2010 gadā: sasniegumi, problēmas un perspektīvas  

Boloņas procesa neatkarīgā izvērtējuma ziņojumi: Kopaina un secinājumi, Ziņojuma pilnais teksts , Gadījuma pētījumi

EUA ziņojums Trends 2010

ESU ziņojums: Boloņa pie finiša līnijas

Education International ziņojums "Pilnveidojot kvalitāti"

 

2007-2009
Galvenie Boloņas procesa ziņojumi Lēvenes ministru konferencei (2009)

Boloņas procesa rezultātu analītiska izvērtējuma ziņojums (Bologna Stocktaking2009) autori A.Rauhvargers, C.Deane, W.Pauwels

Eurostat un Eurostudent statistisks ziņojums par sociālo dimensiju un mobilitāti

Eurydice ziņojums Augstākā izglītība Eiropā 2009 gadā: Boloņas process

Eiropas Studentu apvienības ziņojums "Boloņa studentu skatījumā"

 

Boloņas procesa dalībvalstu nacionālo diplomatzīšanas rīcības plānu analīze -
Darba grupa diplomatzīšanas situācijas analīzei, autori A.Rauhvargers, A.Rusakova)

Boloņas process pēc 2010. gada - Boloņas procesa sekretariāts

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums par attīstību 2007-2009. gadā un
Kopsavilkums no valstu ziņojumiem par kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanu

Absolventu nodarbināmības darba grupas ziņojums

Boloņas procesa globālā konteksta darba grupas ziņojums

2009. gada Ziņojums par mobilitāti

 

2005-2007

Galvenie Boloņas procesa ziņojumi starp Londonas ministru konferencei (2007)

2007. gada Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums
EUA Tendences V ziņojums
ESU ziņojums
Boloņa studentu skatījumā
ENQA, EUA, EURASHE un ESU
Ziņoums par Kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistru,

2007. gada Boloņas Sekretariāta ziņojums
Eurydice ziņojums
Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums

2005-2007 gada Boloņas procesa darba grupu ziņojumi

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums
Sociālās dimensijas darba grupas ziņojumi
      - Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums
      - Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums

Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
     -
Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija
      - Noslēguma ziņojums
"
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā''
        sagatavojis Pavel Zgaga

2007. gada Boloņas procesa nacionālie ziņojumi
2007. gada Nacionālie darba plāni diplomatzīšanas uzlabošanai

Atpakaļ uz lapas augšu

 

Galvenie ziņojumi periodā starp Bergenas ministru konferencei (2005)
(2003-2005)

Atpakaļ uz lapas augšu

 

Materiālus latviešu valodā par šīm tēmām skatiet šeit.

 

Visu Boloņas procesa galveno periodu ziņojumi pa grupām:

 

Atpakaļ uz lapas augšu

 

 

 

 

 

 

 

  
Boloņas
 procesa starptautiskās vadības grupas ziņojumi ministriem

Nākošais ziņojums tiek gatavots 2012. gada ministru konferencei Bukarestē.

2009. gada Boloņas procesa rezultātu analītiska izvērtējuma ziņojums (Bologna Stocktaking2009) autori A.Rauhvargers, C.Deane, W.Pauwels

2009.gada ziņojums par Boloņas procesa darba programmas izpildi
2007. gada Boloņas procesa rezultātu analītiska izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums
Boloņas Sekretariāta ziņojums 2007. gada Londonas konferencei
Ziņojums 2005. gada Bergenas konferencei, skat arī prezentāciju  (Per Nyborg)
Ziņojums 2003 gada Berlīnes ministru konferencei  (P.Zgaga)
Ziņojums 2001 Prāgas ministru konferencei  (P.Lourtie)

 

Atpakaļ uz lapas augšu

 

 

 

  
Ziņojumi par tendencēm un  studiju struktūrām
Eiropas augstākajā izglītībā,

Skat arī informāciju latviski

Trends 2010
(Trends VI
)

Andrée Sursock & Hanne Smidt

2010 Vīnes EUA saietam un Budapeštas-Vīnes ministru konferencei
Trends V D.Crosier, L.Purser, H.Smidt
kopsavilkums  viss teksts
2007 Lisabonas EUA saietam un Londonas ministru konferencei
Trends IV S.Reichert, C.Tauch 2005 Glāzgovas augstākās izglītības konventam un Bergenas ministru konferencei
Trends III S.Reichert,C.Tauch kopsav.    pilns teksts 2003 Grācas akadēmiskajam konventam un Berlīnes ministru konferencei
Trends II G.Haug, C.Tauch 2001 Salamankas akadēmiskajam konventam un Prāgas ministru konferencei
Trends I G.Haug, J. Kirstein 1999 Boloņas konferencei

      

Atpakaļ uz lapas augšu

 

 

 

  
Citi pētījumos balstīti ziņojumi un pārskati

 

     
     
Būvējot tiltus: saskaņojot kvalitātes nodrošināšanu Eiropas, nacionālajā un augstskolas līmenī 2011 EUA 5. Eiropas Kvalitātes foruma būtiskāko rakstu apkopojums
Finansiāli ilgtspējīgas universitātes II: Eiropas universitātes daudzveidīgo ienākumu plūsmas 2011 EUA, T. Estermann, E. Bennetot Pruvot
Jaunas prasmes jaunām darabavietām 2011 Eurydice
Virzīšanās uz panākumiem: veicinot uzticēšanos Eiropas un Āfrikas starpā 2010 EUA, Āfrikas universitāšu asociācija
Izvērtējot kvalitātes kultūru: 1.daļa. Kvalitātes nodrošināšanas procesi augstskolu iekšienē 2010 EUA, T.Loukkola, T.Zhang
Studentcentrētas izglītības rokasgrāmata 2010 ESU&EI
Boloņa pie finiša līnijas 2010 European Student Association
EUA Tendeces un studiju struktūras Eiropā (Trends 2010) 2010 EUA
Boloņas procesa neatkarīgā izvērtējuma ziņojumi: Kopaina un secinājumi,
Ziņojuma pilnais teksts ,
Gadījuma pētījumi
2010 ECOTEC group
2009. gada Boloņas procesa rezultātu analītiska izvērtējuma ziņojums (Bologna Stocktaking 2009) 2010 A.Rauhvargers, C.Deane, W.Pauwels, darba grupa
Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā 2010 Eurydice
Boloņas procesa dalībvalstu nacionālo diplomatzīšanas rīcības plānu analīze i 2009 A.Rauhvargers, A.Rusakova
Radošums un daudzveidība - kvalitātes nodrošināšanai pēc 2010. gada 2009 EUA 4. Eiropas Kvalitātes foruma būtiskāko rakstu apkopojums 
Galvenie dati par izglītību 2009 2009 Eurydice
Taisnīguma rokasgrāmata_(Equity Handbook) 2009 European Student Association
Boloņa studentu skatījumā 2009 2009 European Student Association
Daudzveidība Eiropas augstākajā izglītībā -izaicinājums politikas veidotājiem un augstskolu vadībai 2009 S. Reiherta
Universitāšu automomija 1, skaidrojošais ziņojums 2009 T.Estermans, T. Nokkala
Vadlīnijas Sadarbībai pētniecībā un zināšanu pārtnesē strap pētbiecību un industriju 2009 EUA, EIRMA, ProTon Europe and EARTO
Pilnveidojot kvalitāti, veicinot radošumu: Pārmaiņas Eiropas augstskolās 2009 QAHECA Project, EUA
Doktorantūras izglītība, kura sadarbojas 2009 EUA, L.Borell-Damian
Maģistra grādi Eiropā 2009 EUA, Howard Davies
Tendences kvalitātes nodrošināšanā (EUA 3. kvalitātes forums) 2009 EUA
Finansiāli ilgtspējīgas universitātes 2009 EUA
2008 Adelmana ziņojums (ASV) par Boloņas procesu 2008 Prof Adelmans
2007. gada Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) ziņojums 2007 Boloņas procesa panākumu izvērtējuma (Stocktaking) darba grupa
2007. gada Boloņas Sekretariāta ziņojums 2007 Boloņas Sekretariāts
Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums 2007 Eurydice
Boloņa studentu skatījumā 2007 ESU
Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija 2007 Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
Noslēguma ziņojums "Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā'' 2007 Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
Ziņoums par Kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistru 2007 ENQA, EUA, EURASHE un ESU
Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums 2007 Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa
Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums 2007 Sociālās dimensijas darba grupa
Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums 2007 Sociālās dimensijas darba grupa
Pārskats par kvalifikāciju ietvarstruktūru veidošanu dalībvalstīs (situācija 2006. gada maijā) 2006 Šveices Rektoru padome
Pētījums par Boloņas procesa uztveri ārpus Eiropas   Ziņojuma kopsavilkums 2006 Academic Cooperation Asociation (ACA)
Vadlīnijas augstskolām kvalitātes nodrošināšanai kopīgo grādu programmās 2006 S. Hoffmann, D. Crossier
Vadlīnijas kvalitātes pilnveidei Eiropas kopīgo maģistra grādu programmās 2005 EUA  - kvalitātes pilnveides projekta rezultāti
Kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropas Augstākās izglītības telpai
skat arī informāciju latviski
2005 BFUG kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupa
Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā, skat arī informāciju latviski   2005 ENQA, EUA, EURASHE, ESIB
2003.-2005.gada panākumu izvērtējuma (stocktaking) ziņojums
skat arī
informāciju latviski
2005 BFUG Stocktaking darba grupa

Boloņa studentu skatījumā 2005

2005 ESU
Kopīgo maģistra programmu veidošana Eiropas augstākajai izglītībai 2004 EUA  - Kopīgo maģistra grādu projekta rezultāti
Studentu iesaiste augstākās izglītības pārvaldē Eiropā  2003 Eiropas padomes pārskats,
 A.Persson
Boloņa studentu skatījumā 2005 ESIB
Kvalifikāciju struktūras Eiropas augstākajā izglītībā skat arī informāciju latviski 2003 S.Adam, Pamatziņojums Eiropas kvalifikāciju struktūru semināram Kopenhāgenā
Boloņa studentu skatījumā 2003 2003 ESIB
Tuning projekts
(ziņojuma   teksts pa nodaļām)
2003 Tuning projekta ziņojums
J.Gonzales, R.Wagenaar
Maģistra grādu un kopīgo grādu attīstība Eiropā skat arī informāciju latviski 2002 EUA pētījums -
C. Tauch, A.Rauhvargers
Diplomatzīšanas aspekti Boloņas procesā skat arī informāciju latviski 2000 ENIC un NARIC tīkli

 

Atpakaļ uz lapas augšu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
spacer spacer spacer