Materiāli par Boloņas procesu
latviešu valodā pa tēmām:

Eiropas kopīgās augstākās izglītības politikas pamatojums

Latvijas augstākās izglītības politika

Grādu sistēma:

       Trīsciklu sistēma

       Kvalifikāciju izprotamības instrumenti - Diploma pielikums un ECTS

       Studiju rezultātos balstītas kvalifikāciju ietvarstruktūras

Mūžizglītība

Diplomu savstarpējā atzīšana

Kvalitātes nodrošināšana

Mobilitāte

Eiropas dimensija programmās. Kopīgie grādi

Boloņas procesa ārējā dimensija – Eiropas sadarbība ar apkārtējo pasauli

 

 

 

 

Eiropas kopīgās augstākās izglītības politikas pamatojums

Eiropas augstākās izglītības politika. Boloņas deklarācija Prezentācija. A. Rauhvargers , 2005

Eiropas kopējā augstākās izglītības politika. Raksts A. Rauhvargers, 2003

Trīs vidējā posma  prioritātes Boloņas procesā - par Berlīnes ministru konferenci. Raksts, A. Rauhvargers, 2003. gada 25. septembris

Galvenās nostādnes Bergenas ministru komunikē - uzdevumi 2005-2007. gadam.  Prezentācija A. Rauhvargers, 27.05.2005

 

 

Latvijas augstākās izglītības politika

Latvijas augstākās izglītības politika - pirms Boloņas procesa un Boloņas procesā Prezentācija. A. Rauhvargers, 2005.

Augstākās izglītības likuma projekts no Boloņas procesa viedokļa* A. Rauhvargers, 27.03.2006
*Attiecas uz Augst. izgl. likuma projekta 2006. gada marta versiju

A, Melnis. Augstākās izglītības likums un Boloņas process*
  *Attiecas uz Augst. izgl. likuma projekta 2006. gada marta versiju

Latvijas Studentu apvienības viedoklis par Boloņas procesa virzību Latvijā. U.Luckāns, 27.05.2005

Jaunas pieejas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā J. Čakste, 27.05. 2005

Boloņas process augstskolu iekšienē – Tendences IV pētījuma pieredze.  I. Lācis, 27.05. 2005

Bergenas komunikē un Latvijā darbāmais. Semināra secinājumi. J. Vētra, 27.05. 2005

 

 

Grādu sistēma

Trīsciklu sistēma

Boloņas procesa oficiālais seminārs Helsinkos par bakalaura grādiem. Secinājumi Prezentācija A. Rauhvargers, 2001.

Maģistra grādu atīstība Eiropā - prezentācija par  K. Tauha un A. Rauhvargera  pētījumu "Maģistra grādi un kopīgie grādi Eiropā", 2003

Doktorantūra kā Boloņas procesa trešais cikls Prezentācija A. Rauhvargers 10.12.2005

(Informāciju par kopīgajiem grādiem skat šeit)

Kvalifikāciju izprotamības instrumenti - Diploma pielikums un ECTS

Diploma Pielikuma forma un paskaidrojošie dokumenti

Vienotais Eiropas Diploma pielikums, tā ieviešana Latvijā un izmantošanas priekšrocības, A. Rauhvargers 01.12.2005

Diploma pielikums un mobilitāte. A. Rauhvargers, 23.12.2005

Studiju rezultātos balstītas kvalifikāciju ietvarstruktūras

Kvalifikāciju ietvarstruktūras Eiropai un Latvijai. Prezentācija. A. Rauhvargers, 12.12.2005

Veidojot kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas augstākajai izglītībai Darba grupas priekšlikums 28.01.2005

Prezentācija par semināru "Studiju rezultātu izmantošana" Edinburgā, 2004. gada 1.-2. jūlijā  - A. Rauhvargers 27.08.2004

Kvalifikāciju ietvarstruktūra Dānijā. Prezentācija. A. Rauhvargers, 2004

Kvalifikāciju ietvarstruktūras un kredītpunktu līmeņi. Prezentācija. A. Rauhvargers, 2004

Informācija par konferenci Amsterdamā "Strādājot pie kvalitātes starptautiskās dimensijas" Prezentācija A. Rauhvargers, 2002.

Mūžizglītība

T. Koķe. Mūžizglītības stratēģija un Boloņas process

Diplomu savstarpējā atzīšana
                         
Diplomatzīšanas starptautiskie dokumenti, t.sk. latviešu valodā

Diplomu akadēmiskā atzīšana A. Rauhvargers, 12.06.2006

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Eiropas Savienībā. A. Rauhvargers, 12.06.2006

Diplomatzīšana Boloņas procesā. Raksts. A. Rauhvargers, Š. Bergans, J. Diviss, 2003

Transnacionālās izglītības veidi un EP/UNESCO Labas prakses kodekss. Prezentācija. A. Rauhvargers

Kvalitātes nodrošināšana

Ieskats Standartos un vadlīnijās augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanai Eiropā   Prezentācija.  A. Rauhvargers, 2005

Kvalitāte - definīcijas augstākajai izglītībai. Prezentācija A. Rauhvargers, 2003

EFQM metode kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā Prezentācija.  A. Rauhvargers, 2003

Mobilitāte

Diploma pielikums un mobilitāte. A. Rauhvargers, 23.12.2005

Eiropas dimensija programmās. Kopīgie grādi

Attīstība kopīgo grādu veidošanā Eiropā pēdējā laikā un to atzīšanas problēmas, A. Rauhvargers, 23.12.2005

Procesa panākumu izvērtēšana (Stocktaking)

Boloņas procesa panākumu izvērtējuma rezultāti par 2003-2005. gada posmu. A. Rauhvargers

Pārskats par Boloņas procesa sasniegumiem līdz 2005.gadam un panākumu izvērtēšanas metodika pirms 2007 gada, A. Rauhvargers 24.05.2006

T. Volkova. Boloņas procesa progresa izvērtējums

 
spacer spacer spacer