5. Eiropas ministru Boloņas procesa konference
"Virzoties uz Eiropas Augstākās izglītības telpu:
atbildot globalizētās pasaules izaicinājumiem"

LONDONA 17-18 MAijs 2007

  Programma      Uzstāšanās      Ziņojumi     Organizāciju paziņojumi    Dalībnieki   

 Londonas komuni         Latviešu valodā  Angļu valodā   Vācu valodā    Franču valodā

  Atklāšanas runas:

      Alan Johnson, Lielbritānija
Annette Schavan, Vācija    
Jan Figel,
Eiropas komisija
Sjur Bergan, Eiropas padome
Brenda Gourley, Open University, Lielbritānija

   Progress kopš Bergenas  (ziņojumu prezentācijas)

Andrejs Rauhvargers, Latvija 2007. gada Panākumu izvērtējuma (Stocktaking) rezultāti,   prezentācija latviešu valodā

Georg Winckler, Eiropas Universitāšu Asociācijas Tendences V ziņojums prezentācija latviešu valodā

Koen Geven, ESIB Boloņa studentu skatījumā,  

   Paralēlo sesiju rezultātu kopsavilkums

  

Noslēguma uzrunas

Jan Figel, ES Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komisārs
Rt Hon Alan Johnson Lielbritānijas izglītības un prasmju ministrs

  Londonas konferencei gatavotie ziņojumi   

Boloņas procesa panākumu izvētējuma (Stocktaking) ziņojums
Eiropas Universitāšu Asociācijas Tendences V ziņojuma
Eiropas Studemtu apvienības ziņojums
Boloņa studentu skatījumā
ENQA, EUA, EURASHE un ESU
Ziņojums par Augstākās Izglītības kvalitātes aģentūru reģistru,

Boloņas sekretariāta vispārējais ziņojums par 2005-2007. gada posmu
Eurydice ziņojums
Tiešskats uz Augstākās izglītības struktūrām Eiropā 2006/07 gada izdevums
2007. gada Boloņas procesa nacionālie ziņojumi
2007. gada Nacionālie darba plāni diplomatzīšanas uzlabošanai

 

2005-2007 gada Boloņas procesa darba grupu ziņojumi

Kvalifikāciju ietvarstruktūru darba grupas ziņojums

Sociālās dimensijas darba grupas ziņojumi
      - Sociālās dimensijas un mobilitātes darba grupas noslēguma ziņojums
      - Grantu un kredītu portabilitātes apakšgrupas noslēguma ziņojums


Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas darba grupa
     - Boloņas procesa ārpuseiropas dimensijas stratēģija
      - Noslēguma ziņojums
"
Ar skatu uz āru -  Boloņas process globālā kontekstā''
        sagatavojis Pavel Zgaga

  Boloņas procesa konsultatīvo dalībnieku paziņojumi

EUA Lisabonas deklarācija
ESIB Studentu Berlīnes deklarācija
Lietišķo zinātņu universitāšu kopīgais paziņojums

Eiropas Savienības ieguldījums Boloņas procesā 2005-2007
Eiropas Padomes ieguldījums Boloņas procesā 2005-2007
Eiropas komisijas preses relīze par Boloņas procesa V ministru konferenci
ES nota "Virzoties uz Eiropas Augstākās izglītības telpu: atbildot globalizētās pasaules izaicinājumiem"

 

 

 

 

Šīs lapas augša

 

 

 

 

 

 
spacer spacer spacer